"Res Rhetorica"

Kwartalnik Res Rhetorica to recenzowane naukowe czasopismo elektroniczne, powstałe w kręgu badaczy zrzeszonych w Polskim Towarzystwie Retorycznym.

Tematyka czasopisma dotyczy retoryki jako teorii i praktyki komunikacji perswazyjnej. 

Kwartalnik służy jako forum wspólnej refleksji nad rolą retoryki w różnych praktykach komunikacyjnych i upowszechniania badań naukowych na temat retoryki dawnej i współczesnej.

Zapraszamy do publikowania oryginalnych tekstów w formie studiów teoretycznych lub prac badawczych.

W Res Rhetorica ukazują się także opinie, recenzje książek oraz sprawozdania z ważnych wydarzeń naukowych. 

Numery publikowane są w marcu, czerwcu, wrześniu i grudniu. Artykuły przyjmowane są w trybie ciągłym, informacje o numerach tematycznych znajdują się w zakładce zapowiedzi.

Redakcja nie pobiera opłat za publikację. Czasopismo jest finansowane ze składek i grantów PTR. PTR jest członkiem Open Access Scholarly Publishers Association (OASPA).

W swojej pracy redakcja kieruje się zaleceniami The Committee on Publication Ethics (COPE). Szczegółowe procedury dostępne są tutaj.

Res Rhetorica figuruje w następujących bazach danych:

  • Emerging Sources Citation Index (ESCI) - wchodzącej w skład Web of Science Core Collection;
  • DOAJ - Directory of Open Access Journals
  • ERIH Plus (European Reference Index for the Humanities Plus), 
  • CEEOL (Central and Eastern European Online Library),
  • CEJSH (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities), 
  • ICI Journals Master List (Index Copernicus Journals Master List), ICV 2017: 100
  •  BazHum (baza polskich czasopism naukowych z dziedziny humanistyki);
  • Polska Bibliografia Naukowa,
  • Arianta (baza naukowych i fachowych polskich czasopism elektronicznych).

Archiwizowane jest także w Repozytorium Cyfrowym Biblioteki Narodowej.

Punktacja: czasopismo powstało w 2014 roku i spełnia wytyczne MNiSW, ponieważ jednak ani w roku 2016, ani w 2017 nie przeprowadzono ankiety ewaluacyjnej polskich czasopism naukowych, "Res Rhetorica" nie miała możliwości poddania się ocenie ministerialnej i uzyskania punktów.


Vol 6, No 1 (2019): Retoryka kultury popularnej/Rhetoric of popular culture

redaktor numeru: Katarzyna Molek-Kozakowska

Spis treści

Temat numeru

Isabel Morales Sánchez, Juan Pedro Martin Villarreal
Agata Waszkiewicz
Joanna Szylko-Kwas
PDF

Varia

Brent Kice
Bogumiła Kółkiewicz
PDF
Marcin Pietrzak
PDF

Reakcje

Kontrowersja w kulturze popularnej – uwarunkowania semiologiczne i dyskursywne
Karina Stasiuk-Krajewska
PDF

Recenzje

Recenzja/Review: Barbara Sobczak, Retoryka telewizji, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2018
Agnieszka Kampka
PDF

Sprawozdania

Sprawozdanie/Report: XVII Konferencja Polskiego Towarzystwa Retorycznego, Retoryka i pieniądze, 22-23.11.2018, Warszawa
Anna Kiryjow-Radzka
PDF
Report/Sprawozdanie: II Ogólnopolski Konkurs Debat Oksfordzkich Wysoki poziom dziennikarstwa w Polsce a źródło świadomości społecznej
Klaudia Piętka et al.
PDF