Przesyłanie tekstów

Przesyłanie tekstów

Posiadasz nazwę użytkownika oraz hasło do zalogowania się na stronie czasopisma "Res Rhetorica"?
Przejdź do logowania

Nie posiadasz nazwy użytkownika oraz hasła
Przejdź do rejestracji

Rejestracja oraz logowanie są niezbędne do wysyłania tekstów oraz sprawdzania ich aktualnego statusu.

 

Wytyczne dla autorów

Zasady przygotowania tekstów zgłaszanych do Res Rhetorica

PUBLIKACJA TEKSTU JEST BEZPŁATNA

Do publikacji przyjmowane są następujące formaty:

 • artykuły naukowe (35000-40000 znaków, łącznie ze spacjami, włącznie z bibliografią)
 • notatki do stałych działów czasopisma (7000-10000 znaków ze spacjami włącznie, włącznie z bibliografią)
 • recenzje i sprawozdania z wydarzeń dotyczących retoryki, takich jak konferencje czy seminaria (7000-10000 znaków ze spacjami włącznie, włącznie z bibliografią).

Zasady ogólne

 1. Do druku przyjmowane są wyłącznie prace oryginalne, wcześniej niepublikowane.
 2. Warunkiem wydrukowania tekstu jest uzyskanie pozytywnej oceny recenzentów. Teksty podlegają ocenie jako anonimowe, w związku z tym należy unikać w nich sformułowań (np. przy powoływaniu się na własne prace), które ułatwiłyby recenzentowi rozpoznanie autora.
 3. Jeśli recenzenci uzależnią przyjęcie tekstu od wprowadzenia poprawek, należy przygotować zmodyfikowaną wersję tekstu i ponownie przesłać ją w wyznaczonym terminie pod adresem redakcji.
 4. Jeżeli w treści artykułu znajduje się informacja, że powstał on na podstawie pracy dyplomowej, konieczne jest oświadczenie promotora o akceptacji tekstu.
 5. Ocenie merytorycznej podlegają jedynie prace przygotowane zgodnie z wymaganiami redakcji

Zapora ghostwriting

 1. Jeśli tekst jest podpisany przez więcej niż jednego autora, należy w nim umieścić (w przypisie) dokładne określenie wkładu, jaki w jego powstanie wnieśli poszczególni współautorzy (z podaniem informacji, kto jest autorem koncepcji, założeń, metod itp. wykorzystanych podczas przygotowywania publikacji).
 2. Ujawnić należy także (np. w formie podziękowań w przypisie dolnym) nazwiska wszystkich osób, które przyczyniły się do powstania publikacji, a nie figurują jako autorzy. Ma to na celu zapobieganie nierzetelnym praktykom naukowym, do których należy ghostwriting (tj. ukrywanie osób, które przyczyniły się do powstania tekstu) i guest authorship (tj. wymienianie jako autorów osób, które przyczyniły się w znikomym stopniu do powstania publikacji albo wcale nie wniosły w nią swojego wkładu). Wykrycie takich praktyk przez redakcję skutkować będzie powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucji zatrudniających autorów, towarzystw naukowych, stowarzyszeń edytorów naukowych itp.).
 3. Należy także podać (w przypisie dolnym) informacje o źródłach finansowania danej publikacji, takich jak na przykład granty krajowe, międzynarodowe, dotacje fundacji, stowarzyszeń lub instytucji komercyjnych.
 4. Odpowiedzialność za podanie powyższych danych ponosi autor bezpośrednio zgłaszający tekst do redakcji.

Wymagania techniczne

 • Format strony - A4 (210x297mm); marginesy 2,5 cm
 • Tekst podstawowy – Times New Roman, 12 punktów, wyjustowany, odstęp 1,5.
 • Śródtytuły - Times New Roman, 12 punktów, numerowane,
 • Kursywa - do wyrażeń obcojęzycznych w tekście i wyróżnień w tekście (zamiast podkreśleń czy rozstrzelonego druku) oraz do tytułów dzieł omawianych w tekście.

Cytaty, przypisy, bibliografia

 • przypisy i bibliografia w systemie chicagowskim
 • Times New Roman; do cytowania fragmentów tekstów prosimy stosować cudzysłowy drukarskie („”). Cytaty powyżej 3 linijek prosimy wyodrębnić z tekstu i pisać czcionką 10 punktów, pojedynczy odstęp. Źródło cytatów musi być precyzyjnie określone zgodnie z Chicago Manual of Style 16th ed. – author-date format 
 • Teksty klasyczne należy cytować zgodnie z konwencją retoryczną, np.
       Arystoteles (Retoryka 1356a) twierdzi, że “xxxx yyyy”
 • Przypisy dolne (10 pkt., pojedynczy odstęp) prosimy ograniczyć do minimum. Przypisy dolne należy stosować tylko w przypadku informacji dodatkowych, pogłębiających zagadnienie (nie jako przypisy bibliograficzne – pełna bibliografia znajduje się na końcu artykułu).
 • Bibliografia: na końcu tekstu, wg Chicago Manual of Style 16th ed. – author-date format 

Ilustracje, streszczenia, słowa kluczowe

 • Ilustracje prosimy dołączyć w osobnych ponumerowanych plikach
 • Jeśli ilustracje lub zdjęcia są chronione prawem autorskim osób trzecich lub instytucji, należy dołączyć oficjalną zgodę tych osób lub instytucji na wykorzystanie ilustracji lub zdjęć w publikacji.
 • Prosimy o dołączenie streszczenia w języku polskim i angielskim (do 500 znaków ze spacjami na każde streszczenie) wraz z tłumaczeniem tytułu. W streszczeniu należy wskazać w szczególności osiągnięte wyniki i konkluzje.
 • 5 słów kluczowych w języku polskim i angielskim.
 • W przypadku autorów-obcokrajowców, tłumaczenie na język polski zostanie wykonane przez redakcję.

 

Sprawdzenie tekstu przed wysłaniem

Autorzy proszeni są o sprawdzenie czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych mogą zostać odrzucone.

 1. długość tekstu jest zgodna z wymaganiami redakcji (artykuły do 40000 znaków, recenzje i sprawozdania do 10000 znaków)
 2. tekst zawiera abstrakt w języku polskim i angielskim
 3. tytuł tekstu podany jest w języku polskim i angielskim
 4. została podana afiliacja autora oraz dane do korespondencji
 5. podane zostały słowa kluczowe w języku polskim i angielskim
 6. Tekst został przygotowany w formacie A4, marginesy 2.5 cm, tekst: Times New Roman, 12 punktów, wyjustowany, odstęp 1,5.
 7. cytaty wyróżnione są cudzysłowem, a dłuższe - powyżej 3 linijek - wyodrębnione z tekstu, pisane czcionką 10 punktów, pojedynczy odstęp.
 8. tekst zawiera bibliografię zgodną z Chicago Manual of Style 16th ed. – author-date format
 9. znam normy etyczne przestrzegane w czasopiśmie (opisane tutaj) i  konsekwencje wynikające z ich przekroczenia
 

Prawa autorskie

Artykuły publikowane są na lincencji CC BY 4.0. Treść licencji jest dostępna tutaj:   https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

Artykuły opublikowane na licencji CC-BY (wersje postprint) mogą być udostępniane przez autorów każdemu, na dowolnej platformie lub za pośrednictwem dowolnego kanału komunikacyjnego pod warunkiem, że zostały przypisane do Res Rhetorica jako pierwotnego wydawcy.

 

Polityka prywatności

Nazwiska i adresy e-mail wprowadzone na stronie czasopisma wykorzystywane będą tylko do celów redakcyjnych i nie będą udostępniane osobom trzecim.