O czasopiśmie

Zakres i zasięg czasopisma

Kwartalnik Res Rhetorica to recenzowane naukowe czasopismo elektroniczne, powstałe w kręgu badaczy zrzeszonych w Polskim Towarzystwie Retorycznym. Kwartalnik służy jako forum wspólnej refleksji nad rolą retoryki w różnych praktykach komunikacyjnych i upowszechniania badań naukowych na temat retoryki dawnej i współczesnej. Zapraszamy do publikowania oryginalnych tekstów w formie studiów teoretycznych lub prac badawczych. W Res Rhetorica ukazują się także opinie, recenzje książek oraz sprawozdania z ważnych wydarzeń naukowych.

Artykuły zamieszczane w kwartalniku dotyczą retoryki jako obiektu badań (np. retoryka polityczna, retoryka naukowa, retoryka wizualna, retoryka reklamy) oraz retoryki jako narzędzia badawczego (np. model retoryki Arystotelesa, Kwintyliana, Perelmana, Bootha itd., wraz z ich krytyczną oceną teoretyczno-metodologiczną i/lub propozycjami interdyscyplinarnych zastosowań retoryki).

Proponujemy podejście problemowe: zapraszamy do publikowania specjalistów w zakresie retoryki i tych dyscyplin (np. językoznawstwo, literaturoznawstwo, socjologia, historia, historia sztuki), które wykorzystują aparat pojęciowy retoryki i podejście retoryczne do własnych badań.

Czasopismo Res Rhetorica publikuje teksty oryginalne, wcześniej  niepublikowane. Za publikację tekstu nie są pobierane żadne opłaty.

Kwartalnik ukazuje się w formie numerów tematycznych. W ciągu roku jeden numer jest poświęcony prezentacji tradycji i badań retorycznych w wybranym kraju. Pozostałe trzy numery dotyczą różnych zagadnień retorycznych, zgodnie z propozycjami poszczególnych redaktorów.

 

Proces recenzji

Procedura kwalifikowania tekstów do druku

W swojej pracy redakcja kieruje się zaleceniami The Committee on Publication Ethics (COPE). Szczegółowe procedury dostępne są tutaj.

1. Jeśli tekst nie został przygotowany zgodnie z zasadami redakcyjnymi określonymi w instrukcji dla autorów, redakcja przed wysłaniem go do recenzentów zwraca się do autora o dokonanie poprawek i uzupełnień.

2. W przypadku tekstów przygotowanych zgodnie z zasadami redakcyjnymi określonymi w instrukcji dla autorów, Redaktor prowadzący numeru dokonuje wstępnej kwalifikacji nadesłanego artykułu pod kątem zgodności z tematyką i profilem czasopisma; w wypadku kwalifikacji pozytywnej redakcja wyznacza dwóch recenzentów spoza swojego grona,  afiliowanych w innej jednostce niż jednostka macierzysta autora (autorów) artykułu.

3. Recenzja jest obustronnie anonimowa, tzn. redakcja nie ujawnia recenzentom tożsamości autorów i nie informuje autora o tożsamości recenzentów.

4. Recenzja kończy się jednoznacznym wnioskiem, czy artykuł nadaje się do druku (ewentualnie ze wskazaniem koniecznych zdaniem recenzenta poprawek), czy też nie. Konkluzja musi być umotywowana.

5. Nazwiska recenzentów konkretnych tekstów nie są ujawniane, ale na stronie internetowej czasopisma publikowana jest zbiorcza lista recenzentów (uwzględniająca również recenzentów tekstów odrzuconych i wycofanych przez autorów).

6. Po wpłynięciu obu recenzji redakcja zapoznaje się z nimi i podejmuje dalsze decyzje, w szczególności: a) Jeśli obie recenzje są pozytywne, redakcja przesyła je do autora, prosząc o ustosunkowanie się do uwag i ewentualne naniesienie poprawek. Po przysłaniu poprawionej wersji tekstu redakcja ocenia ją i kwalifikuje do druku, w uzasadnionych wypadkach może się zwrócić do recenzentów o ponowną ocenę tekstu. b) Jeśli recenzje kończą się sprzecznymi konkluzjami, a także w innych uzasadnionych wypadkach redakcja może powołać dodatkowego recenzenta; po wpłynięciu trzeciej recenzji ponownie przeprowadza dyskusję nad tekstem i w głosowaniu decyduje o jego akceptacji.

7. Redakcja niezwłocznie przekazuje autorom decyzję o przyjęciu lub nieprzyjęciu tekstu i udostępnia recenzje. Decyzja o nieprzyjęciu tekstu jest ostateczna.

8. Proces recenzyjny trwa od 2 do 3 miesięcy.

9. Jeśli w recenzji sugerowane są poprawki, autorzy proszeni są o ich wniesienie w ciągu 1 miesiąca.

 

Nazwiska recenzentów konkretnych tekstów nie są ujawniane, ale na stronie internetowej czasopisma publikowana jest zbiorcza lista recenzentów (uwzględniająca również recenzentów tekstów odrzuconych i wycofanych przez autorów). Dziękujemy wszystkim recenzentom, którzy w roku 2018 pomagali nam dbać o jakość pisma.

Krzysztof Bardski, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Polska

Maria Barłowska, Uniwersytet Śląski, Polska

Dorota Brzozowska, Uniwersytet Opolski, Polska

Celeste Condit, University of Georgia, USA

Giacomo Ferrari, Università degli Studi del Piemonte Orientale, Italy 

Tomasz Fisiak, Uniwersytet Łódzki, Polska

Jean Goodwin, NC State University, USA

Leo Groarke, Trent University, Canada

Krzysztof Grzegorzewski, Uniwersytet Łódzki, Polska

Andrea Herrera, University of Colorado, USA

Mariola Jarczykowa, Uniwersytet Śląski, Polska

Andrzej Kuropatnicki, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Polska

Rafał Kuś, Uniwersytet Jagielloński, Polska

Marcin Majewski, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie; Wyższe Seminarium Duchowne Franciszkanów w Krakowie, Polska  

Jarosław Merecki, Il Pontificio Istituto Teologico “Giovanni Paolo II” per le Scienze del Matrimonio e della Famiglia Pontificia Universita Lateranense

Merritt Moseley, University of North Carolina at Asheville, USA

Urszula Niewiadomska-Flis, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Polska

Stankomir Nicieja, Uniwersytet Opolski, Polska

Piotr Lewiński, Uniwersytet Wrocławski, Polska 

Alison Lukowski,  University of Wisconsin-Stout, USA

Magdalena Patro-Kucab, Uniwersytet Rzeszowski, Polska

Elżbieta Pawlak-Hejno, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Polska

Magdalena Piechota, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Polska

Kendall Philips, Syracuse University, USA 

Dominika Popielec, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Polska

Katarzyna Radzik-Maruszak, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Polska

Eugenio-Enrique Cortes-Ramirez, University of Castilla-La Mancha, Spain

Svitlana Shurma, Tomas Bata University in Zlin, Czech Republic

Barbara Sobczak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Polska

Stefan Szymik, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Polska

Alina Tenescu, University of Craiova, Romania

Robert Westerfelhaus, College of Charleston, USA

Norbert Widok, Uniwersytet Opolski, Polska

Przemysław Wilk, Uniwersytet Opolski, Polska

Joanna Wolfe, Carnegie Mellon University, USA   

Aneta Wójciszyn-Wasil, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Polska

Konrad Żyśko, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Polska

Polityka otwartego dostępu

Czasopismo Res Rhetorica wydawane jest w modelu Open Access. Wszystkie teksty dostępne są na licencji Creative Commons Attribution 4.0 international (CC BY 4.0)

Zasady korzystania

Polskie Towarzystwo Retoryczne posiada autorskie prawa majątkowe do wszystkich treści czasopisma. Artykuły udostępniane są na niewyłącznej licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe. Pełny tekst licencji znajduje się na stronie, a jej przystępne podsumowanie tutaj.

Zamieszczenie tekstu artykułu w repozytorium, na stronie domowej autora lub na innej stronie jest dozwolone, o ile tekstowi towarzyszą informacje źródłowe, szczegółowo wymienione przy każdym artykule (tytuł czasopisma Res Rhetorica, rok, numer, adres internetowy artykułu na stronie Res Rhetorica, nr DOI).