O czasopiśmie

Zakres i zasięg czasopisma

Kwartalnik Res Rhetorica to recenzowane naukowe czasopismo elektroniczne, powstałe w kręgu badaczy zrzeszonych w Polskim Towarzystwie Retorycznym. Kwartalnik służy jako forum wspólnej refleksji nad rolą retoryki w różnych praktykach komunikacyjnych i upowszechniania badań naukowych na temat retoryki dawnej i współczesnej. Zapraszamy do publikowania oryginalnych tekstów w formie studiów teoretycznych lub prac badawczych. W Res Rhetorica ukazują się także opinie, recenzje książek oraz sprawozdania z ważnych wydarzeń naukowych.

Artykuły zamieszczane w kwartalniku dotyczą retoryki jako obiektu badań (np. retoryka polityczna, retoryka naukowa, retoryka wizualna, retoryka reklamy) oraz retoryki jako narzędzia badawczego (np. model retoryki Arystotelesa, Kwintyliana, Perelmana, Bootha itd., wraz z ich krytyczną oceną teoretyczno-metodologiczną i/lub propozycjami interdyscyplinarnych zastosowań retoryki).

Proponujemy podejście problemowe: zapraszamy do publikowania specjalistów w zakresie retoryki i tych dyscyplin (np. językoznawstwo, literaturoznawstwo, socjologia, historia, historia sztuki), które wykorzystują aparat pojęciowy retoryki i podejście retoryczne do własnych badań.

Czasopismo Res Rhetorica publikuje teksty oryginalne, wcześniej  niepublikowane. Za publikację tekstu nie są pobierane żadne opłaty.

Proces recenzji

Procedura kwalifikowania tekstów do druku

W swojej pracy redakcja kieruje się zaleceniami The Committee on Publication Ethics (COPE). Szczegółowe procedury dostępne są tutaj.

1. Jeśli tekst nie został przygotowany zgodnie z zasadami redakcyjnymi określonymi w instrukcji dla autorów, redakcja przed wysłaniem go do recenzentów zwraca się do autora o dokonanie poprawek i uzupełnień.

2. W przypadku tekstów przygotowanych zgodnie z zasadami redakcyjnymi określonymi w instrukcji dla autorów, Redaktor prowadzący numeru dokonuje wstępnej kwalifikacji nadesłanego artykułu pod kątem zgodności z tematyką i profilem czasopisma; w wypadku kwalifikacji pozytywnej redakcja wyznacza dwóch recenzentów spoza swojego grona,  afiliowanych w innej jednostce niż jednostka macierzysta autora (autorów) artykułu.

3. Recenzja jest obustronnie anonimowa, tzn. redakcja nie ujawnia recenzentom tożsamości autorów i nie informuje autora o tożsamości recenzentów.

4. Recenzja kończy się jednoznacznym wnioskiem, czy artykuł nadaje się do druku (ewentualnie ze wskazaniem koniecznych zdaniem recenzenta poprawek), czy też nie. Konkluzja musi być umotywowana.

5. Nazwiska recenzentów konkretnych tekstów nie są ujawniane, ale na stronie internetowej czasopisma publikowana jest zbiorcza lista recenzentów (uwzględniająca również recenzentów tekstów odrzuconych i wycofanych przez autorów).

6. Po wpłynięciu obu recenzji redakcja zapoznaje się z nimi i podejmuje dalsze decyzje, w szczególności: a) Jeśli obie recenzje są pozytywne, redakcja przesyła je do autora, prosząc o ustosunkowanie się do uwag i ewentualne naniesienie poprawek. Po przysłaniu poprawionej wersji tekstu redakcja ocenia ją i kwalifikuje do druku, w uzasadnionych wypadkach może się zwrócić do recenzentów o ponowną ocenę tekstu. b) Jeśli recenzje kończą się sprzecznymi konkluzjami, a także w innych uzasadnionych wypadkach redakcja może powołać dodatkowego recenzenta; po wpłynięciu trzeciej recenzji ponownie przeprowadza dyskusję nad tekstem i w głosowaniu decyduje o jego akceptacji.

7. Redakcja niezwłocznie przekazuje autorom decyzję o przyjęciu lub nieprzyjęciu tekstu i udostępnia recenzje. Decyzja o nieprzyjęciu tekstu jest ostateczna.

8. Proces recenzyjny trwa od 2 do 3 miesięcy.

9. Jeśli w recenzji sugerowane są poprawki, autorzy proszeni są o ich wniesienie w ciągu 1 miesiąca.

 

Nazwiska recenzentów konkretnych tekstów nie są ujawniane, ale na stronie internetowej czasopisma publikowana jest zbiorcza lista recenzentów (uwzględniająca również recenzentów tekstów odrzuconych i wycofanych przez autorów). Dziękujemy wszystkim recenzentom, którzy w roku 2020 pomagali nam dbać o jakość pisma.

Monika Adamczyk-Garbowska, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Polska

Małgorzata Adamik-Szysiak, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Polska

Diana Adamova, Silesian University Opava, Czech Republic

Nicole Anslove, Indiana University Northwest, USA

Partycja Antoszek, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Polska

Andrew D. Barnes, James Madison University, USA

Kacper Bartczak, Uniwersytet Łódzki, Polska

Tatjana Bijelić , University of Banja Luka, Bosnia and Herzegovina

Jagoda Bloch, Uniwersytet Warszawski, Polska

Włodzimierz Borodziej, Uniwersytet Warszawski, Polska

Cassandra Branham, Embry-Riddle Aeronautical University, USA

Karen Chandler, University of Louisville, USA

Małgorzata Ciszewska, Instytut Badań Literackich PAN, Polska

Carrie Cole, Indiana University of Pennsylvania, USA

Marzenna Cyzman, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska

Michał Drożdż, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Polska

Joanna Durczak, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Polska

May Friedman, Ryerson University, Toronto, Canada

Wojciech Furman, Uniwersytet Rzeszowski, Polska

Beata Gaj, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Polska

Krzysztof Gajewski, Instytut Badań Literackich PAN, Polska

Marie Gelang, Örebro University, Sweden

Michał Głowacki, Uniwersytet Warszawski, Polska

Peter Goggin, Arizona State University, USA

Dorota Golańska, Uniwersytet Łódzki, Polska

Jagoda Granic, University of Split, Croatia

Laura Hidalgo-Downing, Autonomous University of Madrid, Spain

Martin Hinton, Uniwersytet Łódzki, Polska

Robert L. Ivie, Indiana University Bloomington, USA

Tim Jensen, Oregon State University, USA

Marek Jeziński  Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska

Dianne Johnson-Feelings, University of South Carolina, USA

Dorota Kaczmarek, Uniwersytet Łódzki, Polska

Wojciech Kalaga, Uniwersytet Śląski, Polska

Mariusz Kałczewiak, University of Potsdam, Germany

Jerzy Kamionowski, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Polska

Ewa Kołodziejek, Uniwersytet Szczeciński, Polska

Anna Kurowicka, Uniwersytet Warszawski, Polska

James Kyung-jin Lee, University of California, Irvine, USA

Richard L. Lanigan, Southern Illinois University at Carbondale, USA

Iping Liang, National Taiwan Normal University, Taiwan

Agnieszka Libura,  Uniwersytet Wrocławski, Polska  

Susanna Lim, University of Oregon, USA

Iwona Loewe, Uniwersytet Śląski, Polska

Ewa Łuczak, Uniwersytet Warszawski, Polska

Agnieszka Mac, Uniwersytet Rzeszowski, Polska Małgorzata Marcjanik, Uniwersytet Warszawski, Polska

Ivanka Mavrodieva, Sofia University St. Kliment Ohrodski, Bulgaria

Pawel Marcinkiewicz, Uniwersytet Opolski, Polska

Jadwiga Maszewska, Uniwersytet Łódzki, Polska

Ruth Mayer, Leibniz University Hanover, Germany

Martin Medhurst, Baylor University, USA

Jarosław Merecki, Il Pontificio Istituto Teologico “Giovanni Paolo II” per le Scienze del Matrimonio e della Famigli, Italy

Cyprian Mielczarski,  Uniwersytet Warszawski, Polska

Katarzyna Nowak-McNeice, Madryt, Spain

Magdalena Nowicka-Franczak, Uniwersytet Łódzki, Polska

Cezary Ornatowski, University of California, USA

Helena Ostrowicka, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Polska

Katarzyna Pachniak, Uniwersytet Warszawski, Polska

Marek Paryż, Uniwersytet Warszawski, Polska

Radosław Pawelec, Uniwersytet Warszawski, Polska

Tomasz Piekot, Uniwersytet Wrocławski, Polska

Anna Piotrowicz, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Polska

Joanna Pypłacz, Uniwersytet Jagielloński, Polska

Joanna Sowa, Uniwersytet Łódzki, Polska

Piotr Sadkowski Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska

Emilia Smolak-Lozano, University of Malaga, Spain

Barbara Sobczak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Polska 

Zuzanna Szatanik, Uniwersytet Śląski, Polska 

Tomasz Szymczyński, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Polska

Jean Wagemans, University of Amsterdam, Netherlands

Suzanne Whitten, Queens University Belfast, UK

Monika Worsowicz, Uniwersytet Łódzki, Polska

Jacek Wójcicki, Instytut Badań Literackich PAN, Polska

Aneta Załazińska, Uniwersytet Jagielloński, Polska

Andrzej Zaporowski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Polska

Anna Żurek, Uniwersytet Wrocławski, Polska

Tomasz Żurek, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Polska

 

Polityka otwartego dostępu

Czasopismo Res Rhetorica wydawane jest w modelu Open Access. Wszystkie teksty dostępne są na licencji Creative Commons Attribution 4.0 international (CC BY 4.0)

Zasady korzystania

Polskie Towarzystwo Retoryczne posiada autorskie prawa majątkowe do wszystkich treści czasopisma. Artykuły udostępniane są na niewyłącznej licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe. Pełny tekst licencji znajduje się na stronie, a jej przystępne podsumowanie tutaj.

Zamieszczenie tekstu artykułu w repozytorium, na stronie domowej autora lub na innej stronie jest dozwolone, o ile tekstowi towarzyszą informacje źródłowe, szczegółowo wymienione przy każdym artykule (tytuł czasopisma Res Rhetorica, rok, numer, adres internetowy artykułu na stronie Res Rhetorica, nr DOI).