"Res Rhetorica"

Kwartalnik Res Rhetorica to recenzowane, punktowane naukowe czasopismo elektroniczne, powstałe w kręgu badaczy zrzeszonych w Polskim Towarzystwie Retorycznym.

Tematyka czasopisma dotyczy retoryki jako teorii i praktyki komunikacji perswazyjnej. 

Kwartalnik służy jako forum wspólnej refleksji nad rolą retoryki w różnych praktykach komunikacyjnych i upowszechniania badań naukowych na temat retoryki dawnej i współczesnej.

Zapraszamy do publikowania oryginalnych tekstów w formie studiów teoretycznych lub prac badawczych. Przyjmujemy atykuły ze wszystkich dyscyplin z dziedziny nauk humanistycznych oraz nauk społecznych.

W Res Rhetorica ukazują się także opinie, recenzje książek oraz sprawozdania z ważnych wydarzeń naukowych. 

Numery publikowane są w marcu, czerwcu, wrześniu i grudniu. Artykuły przyjmowane są w trybie ciągłym, informacje o numerach tematycznych znajdują się w zakładce zapowiedzi.

Redakcja nie pobiera opłat za publikację. Czasopismo jest finansowane ze składek i grantów PTR. PTR jest członkiem Open Access Scholarly Publishers Association (OASPA).

W swojej pracy redakcja kieruje się zaleceniami The Committee on Publication Ethics (COPE). Szczegółowe procedury dostępne są tutaj.

Res Rhetorica figuruje w następujących bazach danych:

  • SCOPUS
  • Emerging Sources Citation Index (ESCI) - wchodzącej w skład Web of Science Core Collection;
  • DOAJ - Directory of Open Access Journals
  • ERIH Plus (European Reference Index for the Humanities Plus), 
  • CEEOL (Central and Eastern European Online Library),
  • CEJSH (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities), 
  • ICI Journals Master List (Index Copernicus Journals Master List), ICV 2017: 100
  •  BazHum (baza polskich czasopism naukowych z dziedziny humanistyki);
  • Polska Bibliografia Naukowa,
  • Arianta (baza naukowych i fachowych polskich czasopism elektronicznych).

Archiwizowane jest także w Repozytorium Cyfrowym Biblioteki Narodowej.

Punktacja: wg Wykazu czasopism naukowych MNiSW z dnia 31.07.2019 roku - 40 punktów.


Vol 6, No 3 (2019): Retoryka i pieniądze/Rhetoric and money

redaktor: Agnieszka Kampka

Spis treści

Temat numeru

Agnieszka Szurek
PDF
Magdalena Pataj
PDF
Ewa Modrzejewska
PDF
Ewa Rosiak-Zięba
PDF
Marta Rzepecka
PDF
Magdalena Patro-Kucab
PDF
Joanna Partyka
PDF

Varia

Anna Bendrat

Recenzje

Recenzja/Review: Maria Joanna Gondek. 2018. Praxis Phronesis Rhetorica. Filozoficzne podstawy aktów doradczych w tradycji perypatetyckiej, Lublin 2018: Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu i Wydawnictwo KUL
Joanna Kiereś-Łach
PDF

Sprawozdania

Sprawozdanie/Report: The International Conference Rhetoric in Society 7. Rhetoric as Equipment for Living, September 11-13, 2019, Ghent University, Belgium
Kacper Andrychowski
Sprawozdanie/Report: IX Ogólnopolska Konferencja Retoryczna Retoryka w dialogu – dialog w retoryce, 20-21.05.2019, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin
Martyna Bieniek
PDF