"Res Rhetorica"

Kwartalnik Res Rhetorica to recenzowane, punktowane naukowe czasopismo elektroniczne, powstałe w kręgu badaczy zrzeszonych w Polskim Towarzystwie Retorycznym.

Tematyka czasopisma dotyczy retoryki jako teorii i praktyki komunikacji perswazyjnej. 

Kwartalnik służy jako forum wspólnej refleksji nad rolą retoryki w różnych praktykach komunikacyjnych i upowszechniania badań naukowych na temat retoryki dawnej i współczesnej.

Zapraszamy do publikowania oryginalnych tekstów w formie studiów teoretycznych lub prac badawczych. Przyjmujemy atykuły ze wszystkich dyscyplin z dziedziny nauk humanistycznych oraz nauk społecznych.

W Res Rhetorica ukazują się także opinie, recenzje książek oraz sprawozdania z ważnych wydarzeń naukowych. 

Numery publikowane są w marcu, czerwcu, wrześniu i grudniu. Artykuły przyjmowane są w trybie ciągłym, informacje o numerach tematycznych znajdują się w zakładce zapowiedzi.

Redakcja nie pobiera opłat za publikację. Czasopismo jest finansowane ze składek i grantów PTR. PTR jest członkiem Open Access Scholarly Publishers Association (OASPA).

W swojej pracy redakcja kieruje się zaleceniami The Committee on Publication Ethics (COPE). Szczegółowe procedury dostępne są tutaj.

Res Rhetorica figuruje w następujących bazach danych:

  • SCOPUS
  • Emerging Sources Citation Index (ESCI) - wchodzącej w skład Web of Science Core Collection;
  • DOAJ - Directory of Open Access Journals
  • ERIH Plus (European Reference Index for the Humanities Plus), 
  • CEEOL (Central and Eastern European Online Library),
  • CEJSH (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities), 
  • ICI Journals Master List (Index Copernicus Journals Master List), ICV 2017: 100
  •  BazHum (baza polskich czasopism naukowych z dziedziny humanistyki);
  • Polska Bibliografia Naukowa,
  • Arianta (baza naukowych i fachowych polskich czasopism elektronicznych).

Archiwizowane jest także w Repozytorium Cyfrowym Biblioteki Narodowej.

Punktacja: wg Wykazu czasopism naukowych MNiSW z dnia 18.12.2019 roku - 70 punktów.


Vol 6, No 4 (2019): Retoryka lokalności/Rhetoric of locality

redaktorki numeru: Ewa Modrzejewska, Agnieszka Szurek

Spis treści

Temat numeru

Agnieszka Szurek
PDF
Anna Topolska
Alicja Waszkiewicz-Raviv
Klaudia Elżbieta Łachacz
PDF

Varia

Jakub Pruś
PDF
Iwona Małgorzata Pałucka-Czerniak
PDF

#media

Anna M. Kiełbiewska
PDF

Recenzje

Recenzja/Review: Retoryka w praktyce medialnej, red. A. Kwiatkowska, M. Sztyber, Wydział Dziennikarstwa Informacji i Bibliologii, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2017, ss. 212
Elżbieta Pawlak-Hejno
PDF
Recenzja/Review: Clarke Rountree and Jouni Tilli (eds.), National Rhetorics in the Syrian Immigration Crisis: Victims, Frauds, and Floods, East Lansing: Michigan State University Press, 2019
Katarzyna Molek-Kozakowska

Sprawozdania

Sprawozdanie/Report: XVIII Konferencja Polskiego Towarzystwa Retorycznego Retoryka i medycyna, 18-19.11.2019, Instytut Badań Literackich PAN,Warszawa
Małgorzata Anna Ciszewska
PDF