"Res Rhetorica"

Kwartalnik Res Rhetorica to recenzowane naukowe czasopismo elektroniczne, powstałe w kręgu badaczy zrzeszonych w Polskim Towarzystwie Retorycznym.

Tematyka czasopisma dotyczy retoryki jako teorii i praktyki komunikacji perswazyjnej. 

Kwartalnik służy jako forum wspólnej refleksji nad rolą retoryki w różnych praktykach komunikacyjnych i upowszechniania badań naukowych na temat retoryki dawnej i współczesnej.

Zapraszamy do publikowania oryginalnych tekstów w formie studiów teoretycznych lub prac badawczych.

W Res Rhetorica ukazują się także opinie, recenzje książek oraz sprawozdania z ważnych wydarzeń naukowych. 

Numery publikowane są w marcu, czerwcu, wrześniu i grudniu. Artykuły przyjmowane są w trybie ciągłym, informacje o numerach tematycznych znajdują się w zakładce zapowiedzi.

Redakcja nie pobiera opłat za publikację. Czasopismo jest finansowane ze składek i grantów PTR. PTR jest członkiem Open Access Scholarly Publishers Association (OASPA).

W swojej pracy redakcja kieruje się zaleceniami The Committee on Publication Ethics (COPE). Szczegółowe procedury dostępne są tutaj.

Res Rhetorica figuruje w następujących bazach danych:

  • Emerging Sources Citation Index (ESCI) - wchodzącej w skład Web of Science Core Collection;
  • DOAJ - Directory of Open Access Journals
  • ERIH Plus (European Reference Index for the Humanities Plus), 
  • CEEOL (Central and Eastern European Online Library),
  • CEJSH (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities), 
  • ICI Journals Master List (Index Copernicus Journals Master List), ICV 2017: 100
  •  BazHum (baza polskich czasopism naukowych z dziedziny humanistyki);
  • Polska Bibliografia Naukowa,
  • Arianta (baza naukowych i fachowych polskich czasopism elektronicznych).

Archiwizowane jest także w Repozytorium Cyfrowym Biblioteki Narodowej.

Punktacja: czasopismo powstało w 2014 roku i spełnia wytyczne MNiSW, ponieważ jednak ani w roku 2016, ani w 2017 nie przeprowadzono ankiety ewaluacyjnej polskich czasopism naukowych, "Res Rhetorica" nie miała możliwości poddania się ocenie ministerialnej i uzyskania punktów.


Vol 5, No 4 (2018): Retoryka liczb/ Rhetoric of Numbers

redaktor numeru: Ewa Modrzejewska

Spis treści

Temat numeru

Daniel Libertz
Karol Tomecki
PDF

Varia

Leonard Shedletsky

Transatlantica

Sarah Idzik

Reakcje

Co mówią do nas liczby?
Michał Szurek
PDF
Retoryka jako subdyscyplina naukowa
Agnieszka Budzyńska-Daca
PDF

#media

The Revival of Numbers and Lists in Radical Right Politics
Ruth Wodak

Recenzje

Recenzja/Review: Retoryka klasyczna i retoryka współczesna. Pola i perspektywy badań, red. C. Mielczarski, Wydawnictwo Naukowe Sub Lupa, Instytut Filologii Klasycznej, Warszawa 2017, ss. 350
Agnieszka Budzyńska-Daca
PDF

Sprawozdania

Sprawozdanie/Report: międzynarodowa konferencja "Retoryka a komunikacja. Jak używamy i nadużywamy zasad ars rhetorica?", 18-19.10.2018, Uniwersytet Wrocławski
Kacper Andrychowski
PDF
Sprawozdanie/Report: Ogólnopolska konferencja naukowa „Jakie media?”, Lublin, 14-15 listopada 2018 r.
Anna Bendrat
PDF