"Res Rhetorica"

Kwartalnik Res Rhetorica to recenzowane naukowe czasopismo elektroniczne, powstałe w kręgu badaczy zrzeszonych w Polskim Towarzystwie Retorycznym.

Tematyka czasopisma dotyczy retoryki jako teorii i praktyki komunikacji perswazyjnej. 

Kwartalnik służy jako forum wspólnej refleksji nad rolą retoryki w różnych praktykach komunikacyjnych i upowszechniania badań naukowych na temat retoryki dawnej i współczesnej.

Zapraszamy do publikowania oryginalnych tekstów w formie studiów teoretycznych lub prac badawczych.

W Res Rhetorica ukazują się także opinie, recenzje książek oraz sprawozdania z ważnych wydarzeń naukowych. 

Numery publikowane są w marcu, czerwcu, wrześniu i grudniu. Artykuły przyjmowane są w trybie ciągłym, informacje o numerach tematycznych znajdują się w zakładce zapowiedzi.

Redakcja nie pobiera opłat za publikację. Czasopismo jest finansowane ze składek i grantów PTR. PTR jest członkiem Open Access Scholarly Publishers Association (OASPA).

W swojej pracy redakcja kieruje się zaleceniami The Committee on Publication Ethics (COPE). Szczegółowe procedury dostępne są tutaj.

Res Rhetorica figuruje w następujących bazach danych:Emerging Sources Citation Index (ESCI) - wchodzącej w skład Web of Science Core Collection; ERIH Plus (European Reference Index for the Humanities Plus), CEEOL (Central and Eastern European Online Library), CEJSH (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities), ICI Journals Master List (Index Copernicus Journals Master List), BazHum (baza polskich czasopism naukowych z dziedziny humanistyki); Polska Bibliografia Naukowa. Archiwizowane jest także w Repozytorium Cyfrowym Biblioteki Narodowej.

Punktacja: czasopismo powstało w 2014 roku i spełnia wytyczne MNiSW, ponieważ jednak ani w roku 2016, ani w 2017 nie przeprowadzono ankiety ewaluacyjnej polskich czasopism naukowych, "Res Rhetorica" nie miała możliwości poddania się ocenie ministerialnej i uzyskania punktów.


Vol 5, No 2 (2018): Retoryka mediów: USA/Rhetoric of media: USA

redaktorki numeru: Anna Bendrat, Elżbieta Pawlak-Hejno

Spis treści

Temat numeru

Kamila Miłkowska-Samul
PDF
Wojciech Maguś
PDF
Agata Olszanecka-Marmola, Maciej Marmola
Ewa Antoszek
Ewa Klęczaj-Siara

Transatlantica

Robert Westerfelhaus

#media

Starucha czy staruszka – jak mówimy o seniorach?
Joanna Kukier
PDF

Recenzje

Recenzja/Review: Współczesne Media. Media multimodalne, red. I. Hofman, D. Kępa-Figura, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2018, t. 1 i 2
Magdalena Pataj
PDF

Sprawozdania

Sprawozdanie/Report: Ogólnopolska konferencja naukowa „Współczesne Media 10”, Lublin, 19-20 kwietnia 2018 r.
Anna Bendrat
PDF