"Res Rhetorica"

Kwartalnik Res Rhetorica to recenzowane naukowe czasopismo elektroniczne, powstałe w kręgu badaczy zrzeszonych w Polskim Towarzystwie Retorycznym.

Tematyka czasopisma dotyczy retoryki jako teorii i praktyki komunikacji perswazyjnej. 

Kwartalnik służy jako forum wspólnej refleksji nad rolą retoryki w różnych praktykach komunikacyjnych i upowszechniania badań naukowych na temat retoryki dawnej i współczesnej.

Zapraszamy do publikowania oryginalnych tekstów w formie studiów teoretycznych lub prac badawczych. Przyjmujemy atykuły ze wszystkich dyscyplin z dziedziny nauk humanistycznych oraz nauk społecznych.

W Res Rhetorica ukazują się także opinie, recenzje książek oraz sprawozdania z ważnych wydarzeń naukowych. 

Numery publikowane są w marcu, czerwcu, wrześniu i grudniu. Artykuły przyjmowane są w trybie ciągłym, informacje o numerach tematycznych znajdują się w zakładce zapowiedzi.

Redakcja nie pobiera opłat za publikację. Czasopismo jest finansowane ze składek i grantów PTR. PTR jest członkiem Open Access Scholarly Publishers Association (OASPA).

W swojej pracy redakcja kieruje się zaleceniami The Committee on Publication Ethics (COPE). Szczegółowe procedury dostępne są tutaj.

Res Rhetorica figuruje w następujących bazach danych:

  • SCOPUS
  • Emerging Sources Citation Index (ESCI) - wchodzącej w skład Web of Science Core Collection;
  • DOAJ - Directory of Open Access Journals
  • ERIH Plus (European Reference Index for the Humanities Plus), 
  • CEEOL (Central and Eastern European Online Library),
  • CEJSH (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities), 
  • ICI Journals Master List (Index Copernicus Journals Master List), ICV 2017: 100
  •  BazHum (baza polskich czasopism naukowych z dziedziny humanistyki);
  • Polska Bibliografia Naukowa,
  • Arianta (baza naukowych i fachowych polskich czasopism elektronicznych).

Archiwizowane jest także w Repozytorium Cyfrowym Biblioteki Narodowej.

Punktacja: wg Wykazu czasopism naukowych MNiSW z dnia 31.07.2019 roku - 40 punktów.


Vol 6, No 2 (2019): Retoryka przywództwa/Rhetoric of leadership

redaktor: Anna Bendrat

Spis treści

Temat numeru

Clarke Rountree
Tommy Bruhn
Paweł Sarna
PDF
Kamila Gieba
PDF
Tomasz Rawski
PDF

Recenzje

Review/Recenzja: Heidi A. McKee and James E. Porter. 2017. Professional Communication and Network Interaction: A Rhetorical and Ethical Approach. Routledge Studies in Rhetoric and Communication. New York: Routledge, Taylor & Francis Group
Lance Cummings
Review/Recenzja: Monika Bednarek and Helen Caple The Discourse of News Values: How News Organizations Create Newsworthiness. Oxford: Oxford University Press, 2017
Katarzyna Molek-Kozakowska

Transatlantica

Translating English to English: An American’s Attempt to Teach Writing Rhetoric in Europe
Amanda Wolosz

Sprawozdania

Sprawozdanie/Report: The International Conference Media in America, America in Media and the Polish Rhetoric Society International Workshop on Rhetorical Criticism, May 22-24, 2019, Maria Curie-Skłodowska University in Lublin, Poland
Anna Bendrat