„Spowiednik jest to lekarz duszy twojej”: idea medicinae salutis w penitencjałachi poradnikach pastoralnych

Autor

  • Joanna Partyka IBL PAN

DOI:

https://doi.org/10.29107/rr2023.4.5

Słowa kluczowe:

przewodniki dla spowiedników, strategie retoryczne, medycyna zbawcza, spowiedź

Abstrakt

Penitencjały, podręczniki praktyki spowiedniczej – to poradniki instruujące duszpasterzy, jak postępować z wiernymi głównie w sytuacji spowiedzi. Teksty te realizują cele retorycznego trybu doradczego (zachęcanie i odradzanie). Ucząc duszpasterzy pracy z wier­nymi, autorzy poradników posiłkowali się rozlicznymi środkami perswazyjnymi. Jednocześnie podawali gotowe narzędzia retoryczne do wykorzystania w trakcie rozmów z penitentami, takie jak: apostrofy, comminatio – zawierająca zapowiedź kary dla „niemądrego lekarza” – oraz congeries, enumeratio, a przede wszystkim liczne amplifikacje poprzez porównania (już sama koncepcja spowiednika jako lekarza opiera się na comparatio). Obok argumentów z analogii i z podobieństwa, powszechnie pojawia się tu argument z au­torytetu: autorzy poradników odwołują się do Biblii i do autorytetu ojców Kościoła. Wiele jest zdań o charakterze sentencjonalnym, wykorzystujących personifikację. Wszystkie te zabiegi zmierzają do uzmysłowienia wiernemu, jak ważną rolę w jego życiu spełnia duchowy lekarz – kapłan. Duchowemu medykowi też jednak grozi kara, jeśli wykorzystując swój urząd, sprowadzi chorego na manowce. Przywołane w artykule źródła pochodzą z różnych wieków (od średniowiecza do wieku XVIII) i z różnych obszarów Europy.

Bibliografia

Burchard z Wormacji. 2011. „Dekrety”, przeł. Bogusława Frontczak. W: Księgi pokutne (tekst łaciński, grecki i polski). Wyd. Arkadiusz Baron, Henryk Pietras SJ, 367–402. Kraków: Wydawnictwo WAM.

Carrillo, Martín. 1622. Memorial de confessores: en el qual se refieren exemplos y lugares de la Sagrada Escritura y Doctores Santos contra qualesquiere vicios y pecados y remedios contra ellos : con un Tratado de ayudar a bien morir. Compuesto por el Doctor D. Martín Carrillo Cathedrático que fue de Decreto de la Universidad de Zaragoça, y agora Abbad de la Real Casa de Monaragon. Çaragoça: Iuan de Larumbe.

Czarnecki, Julian. 1910. Medycyna pastoralna. Podręcznik dla kleru katolickiego, opracował dr Julian Czarnecki, lekarz w Gnieźnie. Gniezno: w Drukarni Spółkowej w Gnieźnie.

Dambrowski, Samuel. [1611] 1880. Lekarstwo duszne w chorobie. Wyd. Wilhelm Altmann. Syców: E. Heinze.

Egbert z Yorku. 2011. „Wyciąg z kanonów Ojców katolickich lub pokutne środki lecznicze dla dusz, arcybiskupa Egberta z Yorku”, przeł. Arkadiusz Baron, Agnieszka Caba. W Księgi pokutne (tekst łaciński, grecki i polski), oprac. Arkadiusz Baron, Henryk Pietras SJ, 181–193. Kraków: Wydawnictwo WAM.

Górnicki, Łukasz. [1624] 1886. „Demon Socratis”. W Łukasza Górnickiego dzieła wszystkie. Warszawa: S. Lewental.

Iacobus de Paradiso. 1997. „De triplici genere hominum”. W Mistrz Jakub z Paradyża i «devotio moderna», wyd. Jarosław Stoś, 114–176. Warszawa: Akademia Teologii Katolickiej.

Jan Paweł II. 1984. Reconciliatio et paenitentia. https://papiez.wiara.pl/doc/379651.Reconciliatio-et-paenitentia/30; dostęp: 27.09.2022

Klemens Aleksandryjski. 2012. Wychowawca. Przeł. Marian Szarmach. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

Kolumban, św. 2011. „Księga pokutna św. Kolumbana”, przeł. Stanisław Kalinkowski. W Księgi pokutne (tekst łaciński, grecki i polski), wyd. Arkadiusz Baron, Henryk Pietras SJ., 31–37, Kraków: Wydawnictwo WAM.

Kummean. 2011. „Księga pokutna Kummeana”, przeł. Arkadiusz Baron, Justyna Łukaszewska- -Haberko, Henryk Pietras. W Księgi pokutne (tekst łaciński, grecki i polski), oprac. Arkadiusz Baron, Henryk Pietras SJ, 70–85. Kraków: Wydawnictwo WAM.

Marchioro, Raimondo. 2010. Spowiedź sakramentalna. Przeł. z wyd. hiszpańskiego Bronisław Jakubowski. Kraków: Wydawnictwo AA.

Nowakowski, Marcin Józef. 1753. Kolęda duchowna parafianom od pasterzów dla wygody wszystkich od jednego sprawiona albo sposób konwersowania kapłanom z ludźmi świeckimi, osobliwie przy nawiedzaniu ich podczas kolędy, także słuchania spowiedzi, napominania, czynienia refleksji na rozmowach, na kazaniach, na spowiedziach. Kraków: Drukarnia Michała Józefa Antoniego Dyaszewskiego.

Pakostka, Wojciech. 1618. Medycyna duchowna dla chorych i bliskich śmierci ludzi chrześcijańskich a osobliwie zakonnych. Z Doktorów Świętych pilnie zebrana, w Roku Pańskim 1617, Poznań: w drukarni Jana Wolraba.

Rysiński, Salomon. [1618] 1620. Przypowieści polskie przez Salomona Rysińskiego zebrane, a teraz nowo wydane. Lublin: nakładem Jakuba Wirowskiego.

Skarga, Piotr. [1595] 1843. Kazania na niedziele i święta całego roku. T. 4. Lipsk: nakładem Księgarni Zagranicznej.

Wąchalski, Jan. [1596] 1886. Rozmyślania o żywocie Pana naszego Jezusa Chrystusa z rozmaitych doktorów katolickich, a osobliwie z ksiąg Ludwika z Granaty i łacińskich i włoskich. Kraków: nakładem ks. M. Morawskiego.

Wujek, Jakub. [1617] 1844. Nowy Pana naszego Jezusa Chrystusa Testament z łacińskiego na język polski przełożony […]. Lipsk: nakładem J. Baumgaertnera.

Wujek, Jakub. [1617] 1870. Postilla katolicka, mniejsza, Kraków: w Drukarni Andrzeja Piotrkowczyka.

Gliściński, Jan. 1993. „Ewagriusz Pontyjski jako mistrz”. W Wczesnochrześcijańska asceza. Zagadnienia wybrane, red. Franciszek Drączkowski, Jerzy Pałucki, 73–81. Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL.

Kieling, Michał. 2017. „Zasady ogólne dotyczące praktyk pokutnych na podstawie libri poenitentiales”, Vox Patrum 37 (67): 225–240.

Kracik, Jan. 2012. Chrześcijaństwo kontra magia. Historyczne perypetie. Kraków: Wydawnictwo M.

McNeill, John T. 1933. “Folk-Paganism in Penitentials”. The Journal of Religion 13 (4): 450–466.

Pałucki, Jerzy. 1993. „Chrystus Boski Lekarz w pismach Klemensa Aleksandryjskiego”. W Wczesnochrześcijańska asceza. Zagadnienia wybrane, red. Franciszek Drączkowski, Jerzy Pałucki, 15199334. Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL.

Pawlak, Wiesław. 2005. Koncept w polskich kazaniach barokowych. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.

Ryś, Grzegorz. 1998. Między sądem a «medycyną zbawienia». Na temat historii sakramentu pokuty. https://opoka.org.pl/biblioteka/T/TH/historia_pokuty.html; dostęp: 27.09.2022.

Szczukowski, Ireneusz. 2012. Między odrzuceniem a zbawieniem. Problematyka ciała w piśmiennictwie religijnym polskiego baroku. Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.

Pobrania

Opublikowane

2023-12-31

Jak cytować

Partyka, Joanna. 2023. „«Spowiednik Jest to Lekarz Duszy twojej»: Idea Medicinae Salutis W penitencjałachi Poradnikach Pastoralnych”. "Res Rhetorica" 10 (4):95-105. https://doi.org/10.29107/rr2023.4.5.