Staropolskie mowy winszujące narodzin potomka. Rekonesans

Autor

  • Małgorzata Trębska INSTYTUT BADAŃ LITERACKICH PAN

DOI:

https://doi.org/10.17380/rr.v1i1.10

Abstrakt

Old-Polish genethliac speeches. An exploratory study This study is dedicated to the issue of Old-Polish oratory genethliac variant, that is congratulatory speech delivered on occasion of offspring’s birth – in either theoretical and practical aspect. The main part of the study comprises an analysis of a few selected rhetorical lectures from 17th and 18th century manuscripts, which reveals changes occurring in the text’s structure and composition.

Bibliografia

Bystroń, J. S. (1976). Dzieje obyczajów w dawnej Polsce. Wiek XVI-XVIII. Tom II. Warszawa, Państwowy Instytut Wydawniczy.

Bulaeo, C. E. (1658). Speculum eloquentiae in quo nova et facili tabularummethodo praecepta rhetorices rediguntur ad praxim tam commode et dilucide opposistis exemplis, ut vel sine magistro

Tirones possin artem dicendi comparare. Parisiis, Claudius Thiboust

Język a kultura, tom 6: Polska etykieta językowa (1991), ed. J. Anusiewicz, M. Marcjanik, Wrocław

Kuchowicz, Z. (1975). Obyczaje staropolskie XVII-XVIII wieku. Łódź, Wydawnictwo Łódzkie

Partyka, J. (1995) Rękopisy dworu szlacheckiego doby staropolskiej, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe Semper

Pseudo-Dionysius (1981). On Epideictic Speeches. Menander Rhetor, ed. D.A. Russell, N.G. Wilson, Oxford, Clarendon Press, pp. 362- 381

Radau, M. (1661) Orator Extemporaneus seu Artis Oratoriae Breviarium Bipartitum, Cuius Prior pars praecepta continet generalia, Posterior praxin ostendit in triplici dicendi genere praesertim Demonstrativo; Nec non supellectilem Oratoriam, Sententias, Historias, Apophtegmata Hieroglyphica suppeditat. Auctore R.P. Michaele Radau, Societatis Jesu. S. Theologiae Doctore et Proff. Nunc secundo emendatius et teria parte auctius, editum, ac rapina Georgii Beckheri vindicatum, Per Adamum Motkowsky, gratum discipulum admodum R. Patris. Amstelodami, apud

Jacobum à Meurs.

Sarbiewski, M. K. (1954) O poezji doskonałej, czyli Wergiliusz i Homer. (oprac. Marian Plezia, Stanisław Skimina). Wrocław, Zakład im. Ossolińskich Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk

Słownik terminów literackich (1998), ed. Janusz Sławiński, Wrocław, wyd. III

Ślękowa, L. (1991). Muza domowa. Okolicznościowa poezja rodzinna czasów renesansu i baroku. Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Trębska, M. (2008). Staropolskie szlacheckie oracje weselne. Genologia, obrzęd, źródła. Warszawa, Wydawnictwo IBL PAN

Trębska, M. (2011). Mówca domowy, czyli o staropolskim oratorstwie dnia powszedniego. “Barok” nr XVIII/2 (36), p. 71-87

Trębska, M. (2013a) «Powinny trybut synowskiej miłości», czyli o oratorskich obowiązkach wobec rodziców. “Śląskie Studia Polonistyczne” nr 2 (4), p. 207-225.

Trębska, M. (2013b) Epistolae invitatoriae – staropolskie listy zapraszające na uroczystości rodzinne. In: Epistolografi a w dawnej rzeczypospolitej. Tom III. Stulecie XV-XIX. Perspektywa historycznoliteracka, ed. Piotr Borek, Marceli Olma. Kraków, Wydawnictwo Collegium Columbinum, p. 181-196.

Żeromska-Ciesielska, M. (2001) Narodziny i chrzciny. Próba charakterystyki fragmentu obyczajowości czasów saskich. In: Wesela, chrzciny i pogrzeby w XVI-XVIII wieku. Kultura życia i śmierci, ed. Henryk Suchojad. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe Semper, p. 65-74

Żołądź-Strzelczyk, D. (2002) Dziecko w dawnej Polsce. Poznań, Wydawnictwo Poznańskie

Manuscripts:

Biblioteka Narodowa (BN): akc 5551, akc 6411

Biblioteka Polskiej Akademii Nauk w Krakowie (PAN Krak): 1736

Biblioteka Uniwersytetu Wileńskiego (BUWil): F3-1376

Biblioteka Jagiellońska (BJ): 2567 I

Biblioteka Litewskiej Akademii Nauk (BLAN): F29-256, F17-259, F41-527

Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza (BUAM): 524

Archiwum Historyczne w Wilnie (AHWil): F1135-40

Muzeum Narodowe w Krakowie (MNK): 34

Pobrania

Opublikowane

2015-03-05

Jak cytować

Trębska, Małgorzata. 2015. „Staropolskie Mowy winszujące Narodzin Potomka. Rekonesans”. "Res Rhetorica" 1 (1). https://doi.org/10.17380/rr.v1i1.10.