Retoryczne innowacje/ Rhetorical innovations

26-03-2024

Tematyka numeru 1/2025 dotyczyć będzie innowacji, jaką może stać się retoryka w edukacji. Zmiana w dostępie do wiedzy, rozwój technologii komunikacyjno-informacyjnych, rozwój sztucznej inteligencji to nowe warunki, w jakich działają dziś nauczyciele i uczniowie. Nowe formy komunikacji, wyzwania związane z deficytem uwagi, potrzeba indywidualizacji kształcenia, rosnące zróżnicowanie uczniów i studentów, zmienność oczekiwań na rynku pracy – wszystko to wymaga od szkół i uniwersytetów przemyślenia na nowo form kształcenia. 

Retoryka jako narzędzie pozwalające podejmować trafne decyzje na bazie najlepszych argumentów – doceniana jest w zarządzaniu nastawionym na innowacje. Retoryka jako środek pomagający rozwijać i wspierać postawy obywatelskie oraz włączać do debaty publicznej grupy marginalizowane – sprawdza się w innowacyjnych działaniach na rzecz demokracji. Choć współcześnie rozumienie innowacji często zawężane jest jedynie do sfery ekonomii czy technologii, w rzeczywistości dotyczyć może ona każdej sfery życia, w tym również edukacji. 

Kształcenie retoryczne pomaga rozwijać kompetencje zgodnie wskazywane dziś jako kompetencje przyszłości: umiejętność krytycznego myślenia, analizy, argumentacji, zdolności rozumienia różnych perspektyw, podejmowania decyzji, skutecznej komunikacji uwzględniającej różnorodność kulturową i społeczną. 

Wykorzystanie retoryki w edukacji może przyjmować różne formy: od krytycznej analizy tekstów kultury, przez debaty oksfordzkie, po praktykę medialną i tworzenie multimodalnych tekstów edukacyjnych. Dlatego zapraszamy do nadsyłania tekstów dotyczących m.in. następujących obszarów tematycznych:

  • aktualność zasad kształcenia retorycznego – od sofistów po AI,
  • innowacyjne metody kształcenia wykorzystujące retorykę,
  • badania i teorie dotyczące kompetencji retorycznych,
  • nowe formy praktyk edukacyjnych wywodzące się z tradycji retorycznej.

Termin nadsyłania tekstów: 30 czerwca 2024

Termin publikacji: marzec 2025

Kontakt: info@resrhetorica.com

Numer ukaże się w związku z organizacją Kongresu Retorycznego w dn. 17-19.04.2024 w Warszawie.

Zadanie zostało dofinansowane przez MEiN na podstawie umowy nr KONF/SN/0481/2023/01 w ramach programu „Doskonała Nauka II”