Przekonaj i daj się przekonać. Argumentacyjno-perswazyjna rola arystotelesowskich reguł preferencji na przykładzie wybranych reklam

Autor

  • Aleksandra Baran Aleksandra Baran

DOI:

https://doi.org/10.29107/rr2023.2.7

Słowa kluczowe:

reguły preferencji, Arystoteles, argumentacja, perswazja, reklama

Abstrakt

Artykuł przedstawia wyniki analizy wybranych reklam (marek Almette, Artresan, E. Wedel, Ultrablanc, Amol), do której zastosowano arystotelesowskie reguły preferencji. Autorka odwołuje się do wskazywanych przez Arystotelesa sposobów budowania argumentacji oraz współczesnych badań dotyczących wywierania wpływu społecznego. Analizuje konkretne rozwiązania wykorzystywane przez reklamodawców, takie jak: środki językowe (w tym frazeologiczne) i narzędzia pozawerbalne (kolorystyka, muzyka), pokazując, w jaki sposób przywołują one wybrane emocje, wartości czy symbole kulturowe.

Bibliografia

Abramowska, Janina. 1982. „Topos i niektóre miejsca wspólne badań literackich”. Pamiętnik Literacki 1–2: 3–23.

Arystoteles. 2001. Dzieła wszystkie. Tłum. Kazimierz Leśniak. T. 6. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Arystoteles. 2003. Dzieła wszystkie. Tłum. Kazimierz Leśniak. T. 1. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Arystoteles. 1988. Retoryka – Poetyka. Przeł., wstępem i komentarzem opatrzył Henryk Podbielski. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Bogołębska, Barbara. 2017. „Przydatność instrumentarium retorycznego i metod retorycznej analizy tekstu w badaniach nad gatunkami medialnymi”. W: Zagadnienia teoretyczne. Gatunki w mediach drukowanych. Prace dedykowane Profesor Marii Wojtak, 53–64. Red. Iwona Hoffman, Danuta Kępa-Figura. Lublin: Wydawnictwo UMCS.

Bralczyk, Jerzy. 2004. Język na sprzedaż. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Bryła, Paweł. 2013. „Znaczenie odwołań do tradycji w marketingu żywności”. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu 30: 173–188.

Budzyńska-Daca, Agnieszka, Kwosek, Jacek. 2012. Erystyka, czyli o sztuce prowadzenia sporów. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Chojnacki, Piotr. 1965. „Metoda dialektyczna Arystotelesa jako droga do zasadniczych przesłanek filozofii i nauki”. Studia Philosophiae Christiana 1/2: 33–52.

Duda, Aneta. 2010. Język mitu w reklamie. Lublin: Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Druetta, Ruggero, Paola Paissa. 2020. „Éthos discursif, éthos préalable et postures énonciati-ves”. Corela. Cognition, Représentation, Langage HS-32. https://journals.openedition.org/core-la/12457, [dostęp 18.05.2023].

Emrich, Berthold. 1977. „Topika i topoi”. Pamiętnik Literacki 1: 235–263.

Filip, Grażyna. 2013. Mistrzowie gry na argumenty – Kałużyński, Treugutt, Bieńkowski. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Jaroszyński, Czesław, Piotr Jaroszyński. 2008. Kultura słowa. Podstawy retoryki klasycznej. Teoria i ćwiczenia. Szczecinek: Wydawnictwo Nasza Przyszłość.

Jędrzejczak, Beata. 2020. Językowe środki perswazji w sloganach reklamujących polskie marki terytorialne na przykładzie haseł promujących Polskę, województwa i miasta wojewódzkie. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.

Jurek, Krzysztof. 2011. „Znaczenie symboliczne i funkcje koloru w kulturze”. Kultura – Media – Teologia 6: 68–80.

Korolko, Mirosław. 2003. Przekonuj i daj się przekonać. Dialektyka, retoryka, erystyka z ćwiczeniami. Piotrków Trybunalski: Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie.

Kowal-Orczykowska, Anna. 2007. W niewoli reklamy? Percepcja ukrytych przesłań reklamy prasowej. Kraków: Wydawnictwo Impuls.

Kozłowska, Anna. 2001. Prowokowanie emocji w reklamie. Kontrowersje wokół reklamy. Referat naukowy. Warszawa: Szkoła Główna Handlowa.

Kułak, Aleksandra. 2020. „Zaproszenie do życia zgodnego z naturą (na przykładzie wybranych spotów reklamowych)”. W Adepci dziennikarstwa o dziennikarstwie. Młode dziennikarstwo 3. Red. Małgorzata Bożek, Robert Słabczyński, 59–68. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Lewiński, Piotr H. 1999. Retoryka reklamy. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.

Lichański, Jakub Z. 1994. Reklama i retoryka. W Polszczyzna a/i Polacy u schyłku XX wieku. Red. Hanna Dalewska-Greń. Warszawa: Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy.

Lichański, Jakub Z. 2011. „Krytyka retoryczna – wprowadzenie do metody”. Zagadnienia Rodzajów Literackich 54/2: 268–301.

Matwiejczyk, Anna. 2018. „Emocje w reklamie telewizyjnej w świetle badań własnych”. Akademia Zarządzania 2(1): 28–45.

Napierała, Magdalena. 2018. „Konstruktywizm komunikacyjny w retoryce komunikatów reklamowych”. Symbolae Europaeae 13: 105–116.

Nowacki, Robert. 2014. „Etnocentryzm konsumencki a kultywowanie polskości w reklamie”. Handel Wewnętrzny 3(350): 202–214.

Olejniczak, Aneta. 2012. „Reklama – psychologiczne aspekty wpływu marketingowych sztuczek” Marketing Instytucji Naukowych i Badawczych 1(2): 207–228.

Pecyna, Monika, Monika Stoma, Wiesław Piekarski. 2014. Strategia marketingu sensorycznego

dla wybranych przedsiębiorstw w przemyśle rolno-spożywczym. Lublin: Polskie Towarzystwo Zarządzania Produkcją.

Perelman, Chaïm. 1984. Logika prawnicza. Nowa retoryka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Szczęsna, Ewa. 2001. Poetyka reklamy. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Szczęsna, Ewa. 2003. Poetyka reklamy. Wyd. 2. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Tokarski, Ryszard. 2004. Semantyka barw we współczesnej polszczyźnie. Lublin: Wydawnictwo UMCS.

Walczak, Anna. 2011. „O symbolu w kulturze i jego rozumieniu”. Kultura i Wychowanie 1: 87–101.

Ziomek, Jerzy. 1990. Retoryka opisowa. Wrocław – Warszawa – Kraków: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Pobrania

Opublikowane

2023-07-01

Jak cytować

Baran, Aleksandra. 2023. „Przekonaj I Daj Się przekonać. Argumentacyjno-Perswazyjna Rola Arystotelesowskich Reguł Preferencji Na przykładzie Wybranych Reklam”. "Res Rhetorica" 10 (2):119-33. https://doi.org/10.29107/rr2023.2.7.