Mikroteksty nauczycieli – analiza pragmatyczno-retoryczna

Autor

  • Anna Wileczek Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

DOI:

https://doi.org/10.29107/rr2023.4.6

Słowa kluczowe:

mikroteksty, powiedzenia nauczycieli, teksty nauczycieli, akty mowy, retoryka dominacji

Abstrakt

W artykule przeprowadzono analizę pragmatyczną wypowiedzi – mikrotekstów – określanych mianem: powiedzonka/ powiedzenia/ teksty nauczycieli, które są rozpoznawalne przez nieprofesjonalnych użytkowników języka jako przejawy społecznego stylu komunikacyjnego, tzw. mówienia po nauczycielsku. Te realizacje językowe, wyróżniane ze względu na potencjał ludyczno-dydaktyczny, spełniają prymarną funkcję perswazyjnego oddziaływania na uczniów. Można wśród nich wyodrębnić nie tylko specyficzne akty mowy, ale również wyróżnić chwyty erystyczne, które pozwalają wygrać w transakcyjnej grze. Dyskurs szkolny, będący przykładem retoryki dominacji, przyczynia się zarówno do nieustannej inkubacji, jak i replikacji tego typu mikrotekstów.

Bibliografia

Austin, John L. 1962. How to Do Things with Words. Oxford: Oxford University Press.

Bachtin, Michał. 1986. „Problem gatunków mowy”. W Estetyka twórczości słownej, przeł. Danuta Ulicka. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.

Chlebda, Wojciech. 2005. Szkice o skrzydlatych słowach. Interpretacje lingwistyczne. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.

Chlebda, Wojciech. 2018. „Czy mikroteksty mogą być obiektami frazeografii (przekładowej)?”. W Słowo z perspektywy językoznawcy i tłumacza. T. VII. Frazeologia z perspektywy językoznawcy i tłumacza, red. A. Pstyga i in., 40–53, Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.

Czachur, Waldemar. 2020. „Teksty minimalne jako przedmiot badań genologicznych”. Tekst i dyskurs – text und dyskurs, 13: 25–42, https://doi.org./10.7311/tid.13.2020.02.

Duszak, Anna. 1998. Tekst, dyskurs, komunikacja międzykulturowa. Warszawa: PWN.

Gajda, Stanisław. 2001. „Gatunkowe wzorce wypowiedzi”. W Współczesny język polski, red. J. Bartmiński, 245–258, Lublin: Wydawnictwo UMCS.

Górny, Wojciech.1987. „Struktura tekstu na tle struktury języka” W Problemy teorii literatury, red. H. Markiewicz, t. 1, 55-68, Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Grabias, Stanisław. 2019, Język w zachowaniach społecznych. Podstawy socjolingwistyki i logopedii. Lublin: Wydawnictwo UMCS.

Jędrzejko, Ewa. 2015. „Przysłowia, aforyzmy, sentencje: jeden gatunek czy różne gatunki?” W Gatunki mowy i ich ewolucja, red. D. Ostaszewska, J. Przyklenk, t. 5: Gatunek a granice, 151–160. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Kalisz, Ryszard. 1993. Pragmatyka językowa, Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.

Kawka, Maciej. 1999. Dyskurs szkolny. Zagadnienia języka, Kraków: Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej.

Lachmann, Renate.1977. „Retoryka a kontekst kulturowy”, przeł. W. Bialik. Pamiętnik Literacki 68 (2): 257–273.

Makarewicz, Renata. 2018. Rozmowa w przestrzeni szkoły. Systemowo-funkcjonalna analiza poszerzonego dyskursu szkolnego. Olsztyn: Wydawnictwo UWM.

Modrzejewska, Ewa. 2012. „Lógos, éthos, páthos w praktyce medialno-politycznej. środki przekonywania w cytowanych wypowiedziach opozycji”, Forum Artis Rhetoricae, 2: 55–78.

Nocoń, Jolanta. 2009. Podręcznik szkolny w dyskursie szkolnym – tradycja i zmiana. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.

Opoka, Joanna. 2003. „Gatunek mowy a akt mowy. Rozważania terminologiczne”. W Język--literatura-dydaktyka, red. J. Opoka, A. Oskiera, t. 1, 255–262, Łódź: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi.

Przybyła, Olga. 2004. Akty mowy w języku nauczycieli. Katowice: Wydawnictwo UŚ.

Przybyła, Olga. 2014. „Struktura językowa rozmowy szkolnej”. Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Folia 19: Studia Linguistica, II: 398–406.

Rittel, Teodozja. 2006. „Kulturowy dyskurs edukacyjny. Cechy. Gramatyka. Tekstologia komuni-kacyjna”. W Konteksty pragmatyczne i kognitywne w dyskursie edukacyjnym, red. J. Ożdżyński,T. Rittel. Kraków: Wydawnictwo UP.

Rosińska-Mamej, Agnieszka. 2019. Przepraszam, ma pan może długopis? Prośba we współczesnej polszczyźnie, cz. 1: Prośba jako gatunek mowy. Kielce: Wydawnictwo UJK.

Rypel, Agnieszka. 2012. Ideologiczny wymiar dyskursu edukacyjnego na przykładzie podręczników języka polskiego z lat 1918–2010, Bydgoszcz: Wydawnictwo UKW.

Schopenhauer, Artur. 2000. Erystyka, czyli sztuka prowadzenia sporów, przeł. B. i Ł. Konorscy. Warszawa: Wydawnictwo Alma-Press.

Skudrzykowa, Aldona i Krystyna Urban. 2000. Mały słownik terminów z zakresu socjolingwistyki i pragmatyki językowej. Kraków: Towarzystwo Miłośników Języka Polskiego.

Tymiakin. Leszek. 2007. Nakłanianie subdyrektywne. Propozycja, prośba i rada w realizacjach mło¬dzieży gimnazjalnej. Zagadnienia wybrane. Lublin: Wydawnictwo UMCS.

Wasilewski, Jacek. 2006. Retoryka dominacji. Warszawa: Wydawnictwo Trio.

Wasilewski, Jacek. 2014. „Stylizacja mocy. Perswazyjność gatunków mowy”. Język a Kultura 24: 179–215.

Widawska, Edyta. 1991. „Gry psychologiczne jako forma sprawowania władzy”. W Analiza transakcyjna w teorii i praktyce pedagogicznej, red. J. Jagieła, 57–63, Częstochowa: Wydawnictwo WSP.

Wieczorek, Krystyna. 2000. „Poczucie humoru a filozofia”. W Świat humoru. red. S. Gajda i D. Brzozowska, 13–25, Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.

Wileczek, Anna. 2022. „Belferomowa. Uwagi o współczesnym profesjolekcie nauczycieli”. Postscriptum Polonistyczne 29 (1): 1–24.

Wileczek, Anna i Iwona Możdżonek. 2015. Szkolna (nie)komunikacja. Bariery w dyskursie wczesno-szkolnym. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Witek, Maciej. 2010. „Czynności illokucyjne jako akty interakcyjne”. Przegląd Filozoficzny — Nowa 3 (75): 359–389.

Witosz, Bożena. 2015. Genologia lingwistyczna. Zarys problematyki. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Wojtak, Maria. 2004, Gatunki prasowe, Lublin: Wydawnictwo UMCS.

Wojtak, Maria. 2019. Wprowadzenie do genologii. Lublin: Wydawnictwo UMCS.

Załazińska, Aneta. 2013. „Niewerbalne znaki sporu – gesty i inne zachowania towarzyszące mowie jako semiotyczne elementy konstytuujące i wyrażające spór”. Forum Artis Rhetoricae 1: 34–53.

Pobrania

Opublikowane

2023-12-31

Jak cytować

Wileczek, Anna. 2023. „Mikroteksty Nauczycieli – Analiza Pragmatyczno-Retoryczna”. "Res Rhetorica" 10 (4):106-17. https://doi.org/10.29107/rr2023.4.6.