, UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE, Polska