Poetyka exemplum w reportażu Pawła Kapusty „Pandemia”

Autor

  • Magdalena Piechota Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Wydział Politologii Zakład Komunikacji Społecznej

DOI:

https://doi.org/10.29107/rr2023.1.7

Słowa kluczowe:

exemplum, system ochrony zdrowia, reportaż, Paweł Kapusta, pandemia

Abstrakt

W artykule przeprowadzona została analiza części tomu reportażowego Pawła Kapusty „Pandemia” potraktowanej jako exemplum, czyli argument z przykładu. Tom został opublikowany jesienią 2020 roku, a znalazły się w nim między innymi świadectwa doświadczeń i przeżyć czterech pracownic systemu ochrony zdrowia (ratowniczki medycznej, pielęgniarek i diagnostyczki laboratoryjnej) z pierwszego miesiąca pandemii covid-19 w Polsce. Ich opowieści opisują sytuacje i stany odmienne od tych, które były deklarowane przez decydentów w głównonurtowym przekazie medialnym. Subnarracje wplecione w reportaż Kapusty zostały uznane z jednej strony za oddanie głosu „niesłyszalnym” i tym samym wypełnienie etosu reporterskiego, z drugiej – za exemplum zarówno dla tworzenia indywidualnych obrazów rzeczywistości przez potencjalnych czytelników, jak i głos o charakterze kontrargumentu w debacie publicznej.

Biogram autora

Magdalena Piechota - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Wydział Politologii Zakład Komunikacji Społecznej

Adiunkt ze stopniem doktora habilitowanego w Zakładzie Komunikacji Społecznej.

Droga naukowa:

1994 – magisterium „Kino i film w poezji dwudziestolecia międzywojennego”, promotor prof. dr hab. Krzysztof Stępnik

1994-1998 – studia doktoranckie przy IFP UMCS

2000 – doktorat „Obraz Stanów Zjednoczonych Ameryki w reportażu polskim okresu dwudziestolecia międzywojennego”, promotor prof. dr hab. Krzysztof Stępnik

2001-2009 – adiunkt w Zakładzie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej w Instytucie Filologii Polskiej

od 2009 - adiunkt w Zakładzie Komunikacji Społecznej na Wydziale Politologii

2014 - stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo


Bibliografia

Literatura podmiotu

Kapusta, Paweł. 2020. Pandemia. Kraków: Wydawnictwo Insignis Media.

Kapusta, Paweł. 2017. Agonia. Lekarze i pacjenci w stanie krytycznym. Warszawa: Wydawnictwo Wielka Litera.

Literatura przedmiotu

Frukacz, Katarzyna. 2019. Polski reportaż książkowy. Przemiany i adaptacje. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Kampka, Agnieszka. 2014. Debata publiczna. Zmiany społecznych norm komunikacji. Warszawa: Oficyna Naukowa.

Kapuściński, Ryszard. 2013. To nie jest zawód dla cyników. Warszawa: Dom Wydawniczy PWN.

Korolko, Mirosław. 1998. Sztuka retoryki. Przewodnik encyklopedyczny. Warszawa: Wydawnictwo Wiedza Powszechna.

Maslach, Christina; Leiter, Michael P. 2011. Prawda o wypaleniu zawodowym. Co robić ze stresem w organizacji. Tłum. M. Guzowska-Dąbrowska, red. nauk. polskiego wydania H. Sęk. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Maziarski, Jacek. 1966. Anatomia reportażu. Kraków: Wydawnictwo Literackie.

Michalczyk, Stanisław. 2013. „Teoria wartości informacji: historia i współczesność”. Studia Politicae Universitatis Silesiensis 10: 131-146.

Michalczyk, Stanisław. 2015. Jednostka i społeczeństwo w świecie mediów. Katowice: Wydawnictwo Naukowe „Śląsk”.

Orłowska, Paulina. 2017. „Koncepcja polifonicznej powieści reportażowej Laboratorium Reportażu wobec teorii Michaiła Bachtina. Polityczny wymiar polifonii”. Studia Medioznawcze 2(69): 47-55.

Perelman, Chaim. 2002. Imperium retoryki. Retoryka i argumentacja. Tłum. M. Chomicz, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Pleszczyński, Jan. 2013. Epistemologia komunikacji medialnej. Perspektywa ewolucyjna, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

Szostek, Teresa. 1986. „Funkcjonowanie exemplum w systemie retoryki starożytnej”. Pamiętnik Literacki 77(1): 45-51.

Szymanek, Krzysztof. 2001. Sztuka argumentacji. Słownik terminologiczny. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Urbaniak, Paweł. 2010. „Reportaż jako źródło wiedzy o społeczeństwie”. Reportaż bez granic. Teksty, warsztat reportera, zjawiska medialne, red. I. Borkowski, 45-53. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.

Wiszniowska, Monika. 2017. Zobaczyć – opisać – zrozumieć. Polskie reportaże literackie o rosyjskim imperium. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Wojtak, Maria. 2004. Gatunki prasowe. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

Woźniakiewicz-Dziadosz, Maria. 2004. „O literackości reportażu”. W Reportaż w dwudziestoleciu międzywojennym, red. M. Piechota, K. Stępnik, 93-101. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

Ziomek, Jerzy. 1990. Retoryka opisowa. Wrocław, Warszawa, Kraków: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Pobrania

Opublikowane

2023-03-31

Jak cytować

Piechota, Magdalena. 2023. „Poetyka Exemplum W reportażu Pawła Kapusty «Pandemia»”. "Res Rhetorica" 10 (1):106-28. https://doi.org/10.29107/rr2023.1.7.