Funkcje retoryczne i ich rola w kształtowaniu wyobrażeniowej wspólnoty pacjentów onkologicznych (w świetle blogów)

Autor

  • Magdalena Hawrysz Uniwersytet Zielonogórski

DOI:

https://doi.org/10.29107/rr2023.1.5

Słowa kluczowe:

funkcje retoryki, blogi onkologiczne, (auto)patografie, docere, movere, delectare

Abstrakt

Przedmiotem zainteresowania uczyniono w opracowaniu 15 najpopularniejszych polskich blogów onkologicznych. Te internetowe autopatografie stanowią ważny element dyskursu maladycznego, ponieważ tworzą alternatywny wobec stricte medycznego sposób ujmowania tego fragmentu rzeczywistości, jakim jest choroba, jej doświadczanie, proces leczenia oraz nowego funkcjonowania w świecie w trakcie choroby i po niej. Przede wszystkim jednak stanowią one miejsce kreowania wirtualnej wspólnoty pacjentów chorych na nowotwory złośliwe – wspólnoty opartej na doświadczeniu granicznym, doświadczeniu groźnej, realnie śmiertelnej choroby.

Bibliografia

Akram, Sara. 2017. „Blog – gatunek w formie kolekcji czy kolekcja gatunków?”, Acta Humana 8: 61–72.

Boruszkowska, Iwona. 2016. Defekty. Literackie auto/pato/grafie – szkice, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Broyard, Anatole. 2010. Upojony chorobą. Zapiski o życiu i śmierci, tłum. A. Nowakowska, Wołowiec: Wydawnictwo Czarne.

Darska, Bernadetta. 2011. Jestem, chociaż kawałka mnie już nie ma. O książce Lewa, wspomnienia prawej Krystyny Kofty, W Zapisy cierpienia, red. Katarzyna Stańczak-Wiślicz, 49-57, Wrocław: Chromcon.

Dąbrowska, Anna. 1994. Eufemizmy współczesnego języka polskiego, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.

Domaradzki, Jan. 2015. „Medycyna i jej metafory. O roli metafor w komunikacji lekarz-pacjent”, Kultura i Edukacja 3 (109): 27-46.

Grabias, Stanisław. 1981. O ekspresywności języka. Ekspresja a słowotwórstwo, Lublin: Wydawnictwo Lubelskie.

Grzegorczykowa, Renata. 1978. Struktura semantyczna wyrażeń ekspresywnych, W Z zagadnień słownictwa współczesnego języka polskiego, red. Mieczysław Szymczak, s. 117–123, Wrocław: Wydawnictwo PAN.

Gumkowska, Anna. 2009. Blogi wobec tradycji diarystycznej. Nowe gatunki w nowych mediach W Tekst (w) sieci, t. 1 Tekst, język, gatunki, red. Danuta Ulicka, 231–243, Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.

Język a Kultura. 2000. T. 14, Uczucia w języku i tekście, red. Iwona Nowakowska-Kempna, Anna Dąbrowska, Janusz Anusiewicz, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.

Kaczmarek, Agnieszka. 2016. Od milczenia do opowieści. Kulturowe dyskursy o umieraniu i śmierci, Poznań: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Społecznych UAM.

Kampka, Agnieszka. 2011. „Retoryka wizualna. Perspektywy i pytania”, Forum Artis Rhetoricae 1: 7-23.

Kładoczny, Piotr. 2019. „Blog jako gatunek tekstu w kontekście monetyzacji treści”, Media – Biznes – – Kultura 2 (7): 147-160.

Koper, Beata. 2019. „Patografia. Od historii przypadku do klinicznych opowieści”, Kultura Współczesna 4 (107): 107-117.

Korolko, Mirosław. 1990. Sztuka retoryki. Przewodnik encyklopedyczny, Warszawa: Wiedza Powszechna.

Kübler-Ross, Elisabeth. 1979. Rozmowy o śmierci i umieraniu, tłum. I. Doleżal-Nowicka, Warszawa: Pax.

Laskowska, Elżbieta. 2009. „Nazywanie i wyrażanie uczuć w języku”, W Zielonogórskie Seminaria Językoznawcze 2006-2007, red. Magdalena Hawrysz, 351-361, Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Lichański, Jakub Z. 2007. Retoryka. Historia, teoria, praktyka. T. 1, Historia i teoria retoryki, Warszawa: Wydawnictwo „DiG”.

Lichański, Jakub Z. 2019. Retoryka jak narzędzie badania naszych myśli: czym jest téchne rhetoriké? W Tropami retoryki, stylistyki i dziennikarstwa, red. M. Worsowicz, B. Fijołek-Lubczyńska, 45-60, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Ładoń, Monika. 2019. Choroba jako literatura. Studia maladyczne, Warszawa: Stowarzyszenie Inicjatyw Wydawniczych.

Maryl, Maciej. 2013. „Blog jako »dziennik elektroniczny«. Analiza genologiczna blogów pisarzy”, Zagadnienia Rodzajów Literackich, z. 2: 87-110.

Nowakowska-Kempna, Iwona. 1995. Konceptualizacja uczuć w języku polskim. Prolegomena, Warszawa: Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej.

Okupnik, Małgorzata. 2018. W niewoli ciała. Doświadczenie utraty zdrowia i jego reprezentacje, Kraków: Universitas.

Olcoń, Marta. 2003. „Blog jako dokument osobisty. Specyfika dziennika prowadzonego w Internecie”, Kultura i Społeczeństwo 2 (XLVII): 123-143, [online] https://depot.ceon.pl/handle/123456789/1442 (dostęp: 18.08.2022).

Osinska, Krystyna. 1983, Twórcza obecność chorych, Warszawa: Instytut Wydawniczy PAX.

Pajdzińska, Anna. 1999. Jak mówimy o uczuciach. Poprzez analizę frazeologizmów do językowego obrazu świata W Językowy obraz świata, red. Jerzy Bartmiński, 86-107, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

Sieradzka-Baziur, Bożena. 2015. „Komunikowanie i wyrażanie emocji w tekstach średniowiecznych na podstawie Słownika pojęciowego języka staropolskiego”, Poznańskie Studia Slawistyczne 9: 369-379.

Siudzińska, Natalia. 2016. Formacje ekspresywne we współczesnym języku polskim (na przykładzie wybranych pospolitych nazw osobowych). Warszawa: BEL Studio.

Sontag, Susan. 2016. Choroba jako metafora. AIDS i jego metafory, tłum. J. Anders, Kraków: Wydawnictwo Karakter.

Szubert, Mateusz. 2019. Dyskurs maladyczny – perspektywy badawcze, W Fragmenty dyskursu maladycznego, red. M. Ganczar, I. Gielata, M. Ładoń, 17-35, Warszawa: Fundacja Terytoria Książki.

Więckiewicz, Marta. 2012. Blog w perspektywie genologii multimedialnej, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.

Wyrażanie emocji. 2006. Red. Kazimierz Michalewski, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Załęska, Maria. 2016. „Autorytet i argument z autorytetu w kontekście krytyki: ipse dixit, ergo…?”, W Retoryka – wiedza – krytyka, red. M. Załęska, 57-82. Warszawa: Polskie Towarzystwo Retoryczne.

Załęska, Maria. 2003. „Non scholae, sed vitae discimus. Retoryka a sprawność pisania w języku obcym”, W Nauczanie retoryki w teorii i praktyce, red. Z. Lichański, E. Lewandowska Tarasiuk, 86-112. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.

Zierkiewicz, Edyta. 2012. „Patografia jako zjawisko kulturowe i jako narzędzie nadawania znaczeń chorobie przez współczesnych pacjentów”, Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja 1 (57): 49-61.

Zimnowoda, Joanna. 2003. „Opozycja homo - animal w ekspresywnych zwrotach językowych”, Język a Kultura, t. 15: 103-115.

Ziomek, Jerzy. 2000. Retoryka opisowa, Wrocław i in.: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Pobrania

Opublikowane

2023-03-31

Jak cytować

Hawrysz, Magdalena. 2023. „Funkcje Retoryczne I Ich Rola W kształtowaniu wyobrażeniowej wspólnoty pacjentów Onkologicznych (w świetle blogów)”. "Res Rhetorica" 10 (1):70-87. https://doi.org/10.29107/rr2023.1.5.