Choroby duszy i ciała w perswazji kaznodziejskiej (na przykładzie kazań z XVII i początku XVIII wieku)

Autor

  • Marzena Walińska

DOI:

https://doi.org/10.29107/rr2023.1.4

Słowa kluczowe:

kaznodziejstwo barokowe, choroba, perswazja, retoryka

Abstrakt

Zjawisko choroby stanowiło dogodny materiał inwencyjny dla kaznodziejów, którzy kierowali swe teksty do szerokiego grona odbiorców, temat zaś traktowano dwojako: jako podstawę analogii oraz dosłownie. Artykuł zawiera m. in. omówienie kazań alegorycznych, w całości opartych na wspomnianej analogii i przedstawia sposoby wykorzystania tematu choroby i chorowania w funkcji perswazyjnej. Materiał egzemplifikacyjny stanowią zbiory kazań autorstwa Antoniego Węgrzynowicza, Franciszka Rychłowskiego, Waleriana Gutowskiego, Aleksandra Lorencowicza, Jana Krosnowskiego, Benedykta Zawadzkiego i Bazylego Rychlewicza.

Bibliografia

Gutowski, Walerian. 1688. Kwadrajezymał cały albo Kazania w polskim języku. Kraków: Drukarnia Mikołaja Schedla.

Krosnowski, Jan. 1689. Pochodnia słowa bożego w kazaniach niedzielnych całego roku. Lublin: Drukarnia Jezuitów.

Lorencowicz, Aleksander. 1671. Kazania na niedziele całego roku. Cz. 1. Kalisz: Drukarnia Jezuitów.

Rychlewicz, Bazyli. 1698. Kazania począwszy od Adwentu aż do Wielkiejnocy (…). Kraków: Drukarnia Mikołaja Schedla.

Rychłowski, Franciszek. 1672. Kazania dwojakie na niedziele całego roku. Kraków: Drukarnia Wdowy i Dziedziców Krzysztofa Schedla.

Węgrzynowicz, Antoni. 1708. Kazań niedzielnych księga pierwsza, to jest Siedm trąb z Objawienia Jana Świętego przeciwko siedmioma głównym grzechom. Kraków: Drukarnia Akademicka

Węgrzynowicz, Antoni. 1714. Kazań niedzielnych księga trzecia albo Nauki o czterech rzeczach ostatecznych. Warszawa: Drukarnia Pijarów.

Węgrzynowicz, Antoni. 1713. Kazań niedzielnych księga wtóra, to jest Siedm kolumn domu mądrości duchownej albo pobożności. Częstochowa: Drukarnia OO. Paulinów.

Zawadzki, Benedykt. 1702. Kazania na święta uroczyste. T. 2. Warszawa: Drukarnia Pijarów.

Bibliografia przedmiotowa:

Abramowska, Janina. 1977. Alegoreza i alegoria w dawnej kulturze literackiej. W: Problemy odbioru i odbiorcy, red. T. Bujnicki i J. Sławiński, 123–148. Wrocław: Ossolineum.

Baran, Grzegorz M., ks. 2009. „Motyw choroby w homiliach św. Augustyna do Ewangelii i Pierwszego Listu Jana Apostoła”. Vox Patrum 29: 541–561.

Bartkowiak, Edyta. 2009. „Z tradycji szpitalnictwa w dawnej Polsce”. Colloquia Theologica Ottoniana, 1: 103–121.

Bołdyrew, Aneta. 2019. Pijaństwo i alkoholizm w piśmiennictwie Królestwa Polskiego w XIX i na początku XX wieku. Aspekty społeczne, pedagogiczne i kulturowe. Łódź: Wydawnictwo Uniwer-sytetu Łódzkiego.

Dąmbska, Izydora. 1962. O metodzie analogii. W: Eadem. Dwa studia z teorii naukowego poznania. Toruń: Towarzystwo Naukowe w Toruniu.

Hołówka, Teresa. 2005. Kultura logiczna w przykładach. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Jarczykowa, Mariola. 2015. „Powietrzna zaraza” w Wielkim Księstwie Litewskim w ujęciu Walentego Bartoszewskiego i Piotra Kochlewskiego. W: Świat bliski i świat daleki w staropolskich przestrzeniach, red. M. Jarczykowa i B. Mazurkowa, z udz. S. P. Dąbrowskiego, 53–172. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Karpacz, Emilia. 2012. „«Opłakane czasy» – epidemia dżumy w Krakowie w latach 1707–1710. Przyczynek do badań nad upadkiem królewskiego miasta”. Folia Historica Cracoviensia, 239–256.

Karpiński, Andrzej. 2000. W walce z niewidzialnym wrogiem: epidemie chorób zakaźnych w Rzeczypospolitej w XVI-XVIII wieku i ich następstwa demograficzne, społeczno-ekonomiczne i polityczne, Warszawa: Wydawnictwo Neriton.

Korolko, Mirosław. 1989. O kunszcie oratorskim staropolskiego kaznodziejstwa. W: Kultura żywego słowa w dawnej Polsce, red. Hanna Dziechcińska, 56–99, Warszawa: PWN.

Korolko, Mirosław. 1990. Sztuka retoryki. Przewodnik encyklopedyczny. Warszawa: Wiedza Powszechna.

Kracik, Jan. 1991. Pokonać czarną śmierć. Staropolskie postawy wobec zarazy. Kraków: Wydawnictwo M.

Kuran, Magdalena. 2020. „Barokowy kaznodzieja Antoni Węgrzynowicz o pijaństwie – konteksty kulturowe, socjologiczne i psychologiczne”. Kultura – Media – Teologia, 43: 28–48.

Kuran, Magdalena. 2022. „Przez zarzuconą subtelną bawełnicę...”: cognitio symbolica w kazaniach reformata Antoniego Węgrzynowicza (źródła, zastosowania i konteksty). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Lausberg, Heinrich. 2002. Retoryka literacka. Podstawy wiedzy o literaturze. Tłum., oprac. i wstęp Albert Gorzkowski. Bydgoszcz: Homini.

Ładoń, Monika. 2019. Choroba jako literatura. Studia maladyczne. Katowice: Stowarzyszenie Inicjatyw Wydawniczych i Wydawnictwo Naukowe „Śląsk”.

Maciuszko, Janusz T. 1986. Symbole w religijności polskiej doby baroku i kontrreformacji. Warszawa: Chrześcijańska Akademia Teologiczna.

Pawlak, Wiesław. 2006. Praedicator urbanus – Walerian Gutowski OFMConv. W: Wielcy kaznodzieje Krakowa. Studia in honorem prof. Eduardi Staniek, red. Ks. Kazimierz Panuś, 191–206. Kraków: Wydawnictwo UNUM.

Perelman, Chaim. 2004. Imperium retoryki. Retoryka i argumentacja. Tłum. Mieczysław Chomicz. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Raubo, Agnieszka. 2012. „Antyczne źródła renesansowej teorii afektów”. Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae et Latinae, 1: 144–166.

Skwara, Marek. 1999. O dowodzeniu retorycznym w polskich drukowanych oracjach pogrzebowych XVII wieku. Szczecin: Uniwersytet Szczeciński.

Słownik teologii biblijnej. 1994. Red. Xavier Leon-Dufour. Poznań: Pallottinum, hasło: Choroba – uleczenie, 121–125.

Szubert, Mateusz. 2019. Dyskurs maladyczny perspektywy badawcze. W: Fragmenty dyskursu maladycznego, red. Maciej Ganczar, Ireneusz Gielata, Monika Ładoń, 17–35. Gdańsk: Fundacja Terytoria Książki.

Szumowski, Władysław. 1994. Historia medycyny filozoficznie ujęta. Warszawa: Sanmedia.

Walińska, Marzena. 2020. „The Image of the Wife in the Homiletics of Antoni Węgrzynowicz”. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, 2: 53–66.

Walińska, Marzena. 2021. „O perswazji w staropolskich poradnikach przeciwdżumowych”. Tematy i Konteksty, 11: 183–203.

Witek, Stanisław. 1985. Choroba. III. Aspekt religijno-moralny. W Encyklopedia katolicka, t. III, red. Romuald Łukaszyk, Ludomir Bieńkowski, Feliks Gryglewicz, 234. Lublin: TN KUL.

Pobrania

Opublikowane

2023-03-31

Jak cytować

Walińska, Marzena. 2023. „Choroby Duszy I ciała W Perswazji Kaznodziejskiej (na przykładzie Kazań Z XVII I początku XVIII Wieku)”. "Res Rhetorica" 10 (1):53-69. https://doi.org/10.29107/rr2023.1.4.