Badanie kategorii estetycznych w dyskursie telewizyjnym. Analiza logocentryczna

Autor

  • Iwona Loewe Instytut Językoznawstwa Uniwersytet Śląski w Katowicach

DOI:

https://doi.org/10.29107/rr2023.1.9

Słowa kluczowe:

estetyzacja, dyskurs telewizyjny, logosfera, ikonosfera, parametry dyskursu

Abstrakt

Materiał artykułu stanowią warstwy językowe emitowanych w telewizji polskiej bajek, programów fabularnych i reportaży. Gatunki są dobrane na zasadzie zróżnicowania pod względem struktury, funkcjonalności i stylu, by łatwo dało się wykazać realizacje strategii estetycznych, które mają cel retoryczny. Estetyzacja oraz anestetyzacja i antyestetyzacja powinny się w tych zróżnicowanych tekstach pojawić i być umotywowane. Autorka prowadzi rozważania z perspektywy mediolingwistyki, używa narzędzi stylistyki i posiłkuje się ustaleniami aksjolingwistyki. Analiza stylistyczna wykazała, że kategorie estetyczne mogą służyć jako narzędzie w badaniu multimodalnego tekstu telewizyjnego, który prymarnie nie jest przeznaczony do analizy przeżyć estetycznych.

 

Bibliografia

Dłuska Maria. 1930. „Przyczynek do zbierania polskich form hipokorystycznych”, Język Polski, t. XV.

Gałczyńska, Anna. 2008. „Słownictwo tekstów kierowanych do dzieci – zdrobnienia i spieszczenia”. Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia Linguistica 4 (62): 76-83.

Głutkowska-Polniak Alicja. 2017. Dizajn w kontekście estetyki. Jego początki, przeobrażenia i konotacje. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Gołaszewska, Maria. 1970. Świadomość piękna. Problem genezy, funkcji, struktury i wartości w estetyce. Warszawa: PWN.

Gołaszewska, Maria. 1984. Zarys estetyki. Warszawa: PWN.

Gołaszewska, Maria. 2001. Estetyka współczesności. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Hanus, Anna. 2020. „Krytyka jako forma agresji czy agresja w krytyce? Formy i płaszczyzny agresji w komunikacji werbalnej na podstawie telewizyjnego programu literackiego Das literarische Quartett – próba analizy mediolingwistycznej”. W Współczesne media. Przemoc w mediach.1, red. Iwona Hofman, Danuta Kępa-Figura 181-208. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

Ingarden, Roman. 1981. „Wykład XI z 10 maja 1960 r.” W Wykłady i dyskusje z estetyki, red. tenże, 173-180. Warszawa: PWN.

Kiklewicz, Aleksander, Przybyszewski Sebastian. 2021. „Estetyczne akty mowy jako przedmiot pragmalingwistyki: status, funkcje, formy”. Cz I, LingVaria, 2 (32): 31–43.

Loewe, Iwona. 2018a. „Badanie kategorii estetycznych w dyskursie telewizyjnym. Analiza ikoniczna”. Media Linguistics, 3: 287-300.

Loewe, Iwona. 2018b. Dyskurs telewizyjny w świetle lingwistyki mediów. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Loewe, Iwona. 2020. „Sport, medium, dyskurs telewizyjny. Mediolingwistyczne rozważania o wpływie”. Zeszyty Prasoznawcze 2 (242): 31–46, DOI:10.4467/22996362PZ.20.011.11901.

Mac, Agnieszka. 2018. „Multimodalna aranżacja tekstu w telewizyjnych serwisach informacyjnych na przykładzie Wiadomości TVP1”. W Współczesne media: Media multimodalne. Tom drugi: Multimodalność mediów elektronicznych, red. Iwona Hofman, Danuta Kępa-Figura, 9-32. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

Ochwat, Magdalena. 2019. Klimat – konflikty – migracje. Scenariusze przyszłości, Postscriptum Polonistyczne 2: 51-71 DOI: 10.31261/PS_P.2019.24.04.

Pinker, Steven. 2015. Zmierzch przemocy. Lepsza strona naszej natury. Przeł. Tomasz Bieroń. Poznań: Zysk i S-ka.

Puzynina, Jadwiga. 1992. Język wartości. Warszawa: PWN.

Skowronek, Bogusław. 2013. Mediolingwistyka. Wprowadzenie. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Pedagogicznego.

Welsch, Wolfgang. 1998. „Estetyka i anestetyka”. Przeł M. Łukasiewicz. W Postmodernizm. Antologia przekładów. oprac. R. Nycz., 520-546. Kraków: Wydawnictwo Baran i Suszczyński.

Welsch, Wolfgang. 2005. Estetyka poza estetyką. O nową postać estetyki. Przeł. Katarzyna Guczalska, red. Krystyna Wilkoszewska. Kraków: Universitas.

Witosz, Bożena. 2014. „Estetyzacja świata i estetyzacja języka ‘kolorowej’ prasy kobiecej (przyczynek do rozważań o wpływie postmodernizmu na współczesną polszczyznę)”. W: Język w mediach. Antologia. Wyd. II. red. M. Kita, I. Loewe. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Witosz, Bożena. 2002. „Estetyka, antyestetyka, anestetyka – refleksy pluralizmu wartości współczesnej estetyki w stylu polskiej prozy końca XX wieku”. Stylistyka, XI: 47-60.

Pobrania

Opublikowane

2023-03-31

Jak cytować

Loewe, Iwona. 2023. „Badanie Kategorii Estetycznych W Dyskursie Telewizyjnym. Analiza Logocentryczna”. "Res Rhetorica" 10 (1):145-62. https://doi.org/10.29107/rr2023.1.9.