Timor, ira, despectio. O postsekularnej retoryce międzywojennej awangardy

Autor

  • Adam Pietryga Uniwersytet Wrocławski

DOI:

https://doi.org/10.29107/rr2022.3.1

Słowa kluczowe:

awangarda, polska poezja, postsekularyzm, retoryka awangardy

Abstrakt

Celem artykułu jest naświetlenie najważniejszych strategii retorycznych stosowanych przez poetów awangardowych do pisania o społecznych problemach II Rzeczypospolitej. Autor wykazuje, że pojawiające się na przełomie lat 20. i 30. XX wieku odniesienia do języka religijnego w twórczości poetów awangardowych służyły celom perswazyjnym, wzbudzaniu emocji (jak chociażby ira, timor, despectio) i obrazowemu komentowaniu sytuacji społeczno-politycznej po wydarzeniach majowych, kryzysie gospodarczym, a wreszcie – do wyrażania niepokoju związanego z widmem nadchodzących kryzysów. Omawiając wybrane utwory Juliana Przybosia, Anatola Sterna, Brunona Jasieńskiego i Jalu Kurka, autor skupia się przede wszystkim na środkach retorycznych i figurach zaczerpniętych z dyskursu religijnego przez poetów konstruktywistycznych oraz byłych futurystów. Niniejszy artykuł wpisuje się w rozważania postsekularne oraz analizy retoryczne polskiej poezji współczesnej, rzucając nowe światło na wpływ biblizmów i języka religijnego na społecznie zaangażowany wiersz awangardowy.

 

Bibliografia

LITERATURA PODMIOTU

Jasieński, Bruno. 2006. But w butonierce i inne wiersze, wybór: Jaworski K., Warszawa: Wydawnictwo Iskry.

Kurek, Jalu. 1966. Posągi z wiatru. Warszawa: Czytelnik.

Kurek, Jalu. 1980. Pisma wybrane. Kraków: Wydawnictwo Literackie.

Młodożeniec, Stanisław. 1973. Utwory poetyckie, oprac. Tadeusz Burek, Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza.

Peiper, Tadeusz. 1979. Pisma wybrane, oprac. Stanisław Jaworski, Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydawnictwo.

Przyboś, Julian. 1984. Utwory poetyckie. Tom pierwszy, oprac. Rościsław Skręt, przedm. Jerzy Kwiatkowski. Kraków: Wydawnictwo Literackie.

Stern, Anatol. 1985. Wiersze zebrane, oprac. Andrzej K. Waśkiewicz. Kraków: Wydawnictwo Literackie.

LITERATURA PRZEDMIOTU

Balcerzan, Edward. 1992. „Przyboś metafizyczny”. Teksty Drugie: teoria literatury, krytyka, interpretacja 4: 20–34.

Benjamin, Walter. 2007. „Kapitalizm jako religia”, tłum. P. Mościcki. Krytyka Polityczna 11–12: 132–134.

Bogalecki, Piotr. 2016. Szczęśliwe winy teolingwizmu. Poezja polska po roku 1968 w perspektywie postsekularnej. Kraków: Universitas.

Bogalecki, Piotr. 2020. Wiersze-partytury w poezji polskiej neoawangardy. Białoszewski, Czycz, Drahan, Grześczak, Partum, Wirpsza. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Chlebda, Wojciech. 1998. „Biblizmy języka rosyjskiego. Koncepcje opisu leksykograficznego”. W: Biblia w literaturze i folklorze narodów wschodniosłowiańskich, red. R. Łużny, D. Piwowarska, 15–33. Kraków: Universitas.

Cieślak, Tomasz. 2001. „Bóg i niebo w poezji rewolucyjnej dwudziestolecia międzywojennego” Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica 4: 73–110.

Graf, Paweł. 2018. Automobil w pędzie. Studia o futuryzmie i futurystach. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Adama Mickiewicza.

Jarzyńska, Karina. 2018. Literatura jako ćwiczenie duchowe. Dzieło Czesława Miłosza w perspektywie postsekularnej. Kraków: Universitas.

Jaworski, Stanisław. 1992. Awangarda. Warszawa: Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne.

Kałuża, Anna, Marta Baron-Milian, Katarzyna Szopa. 2019. Płeć awangardy, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Kmiecik, Michalina. 2016. Drogi negatywności. Nurt estetyczno-religijny w poezji i muzyce awangardowej w XX wieku. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Kornhauser, Jakub. 2017. Awangarda, strajki, deformacje. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Koziara, Stanisław. 2009. Tradycyjne biblizmy a nowe polskie przekłady Pisma Świętego (ujęcie fi lologiczno-normatywne). Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego.

Koziara, Stanisław. 2018. „W stronę retoryki. O poszukiwaniu nowych sposobów opisu dziedzictwa biblijnego w języku polskim”. Roczniki Humanistyczne 66: 57–73.

Kryszak Janusz. 1978. Katastrofizm ocalajacy: z problematyki poezji tzw. Drugiej Awangardy. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Majerski, Paweł. 1999. Anarchia i formuły. Z problemów twórczości poetyckiej Anatola Sterna. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Okopień-Sławińska, Aleksandra. 1965. „Wiersz awangardowy”. Pamiętnik Literacki 2: 425–446.

Orska, Joanna. 2019. Performatywy. Składnia/retoryka, gatunki i programy poetyckiego konstruktywizmu. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Piotrowska-Grot, Magdalena. 2018. Przemeblowanie (w) wieczności. Wizje zaświatów w polskiej poezji współczesnej, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Sławiński, Janusz. 1965. Koncepcja języka poetyckiego awangardy krakowskiej, Wrocław: Zakład Narodowy imienia Ossolińskich.

Stępień, Marian. 1974. Ze stanowiska lewicy: studium jednego z nurtów polskiej krytyki literackiej lat 1919–1939. Kraków: Wydawnictwo Literackie.

Stępień, Marian. 1982. Antologia polskiej poezji rewolucyjnej 1918–1939. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydawnictwo.

Świeściak, Alina. 2019. Współczynnik sztuki. Polska poezja awangardowa i postawangardowa między autonomią a zaangażowaniem, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Waśkiewicz, Andrzej K. 1985. „Wstęp”. W Stern, Anatol, Utwory poetyckie. T 1, oprac. Andrzej K. Waśkiewicz, 5–17. Kraków: Wydawnictwo Literackie.

Wilkoń , Teresa. 2016. Katastrofizm w poezji polskiej w latach 1930-1939: szkice literackie. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Wójtowicz, Aleksander. 2016. Nowa Sztuka. Początki (i końce). Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Zarębianka Zofia. 2001. Tropy sacrum w literaturze XX wieku: od zagadnień motywicznych do perspektyw hermeneutycznych. Bydgoszcz: Wydawnictwo Homini.

Pobrania

Opublikowane

2022-10-10

Jak cytować

Pietryga, Adam. 2022. „Timor, Ira, Despectio. O Postsekularnej Retoryce międzywojennej Awangardy”. "Res Rhetorica" 9 (3):5-24. https://doi.org/10.29107/rr2022.3.1.