Między innowacją a konwencją. Warunki skutecznej komunikacji perswazyjnej z perspektywy marketing science i praktyki marketingowej

Autor

  • Paweł Pawiński Uniwersytet Wrocławski

DOI:

https://doi.org/10.29107/rr2021.4.3

Słowa kluczowe:

komunikacja perswazyjna, marketing, reklama, innowacja, konwencja

Abstrakt

Artykuł stanowi próbę rekonstrukcji głównych podejść stosowanych w marketingu w odniesieniu do sugerowanego stopnia innowacyjności/konwencjonalności komunikacji perswazyjnej. Po zaprezentowaniu stanowisk skrajnych – uznających, że skuteczna komunikacja powinna być innowacyjna lub konwencjonalna – przedstawione zostały stanowiska pośrednie (wprowadzające koncept fluent innovation/płynnej innowacji oraz podział na punkty upodabniające oraz punkty różnicujące), a także możliwości ich teoretycznego i praktycznego rozwinięcia.

Pobrania

Statystyki pobrań niedostępne.

Bibliografia

Aaker, David. 2018. Creating Signature Stories. Strategic Messaging that Persuades, Energizes and Inspires. New York: Morgan James Publishing.

Aaker, Jennifer L. 1997. “Dimensions of Brand Personality.” Journal of Marketing Research 34 (3): 347-356. doi:10.2307/3151897.

American Marketing Association. 2017. “Definitions of Marketing.” American Marketing Association. Data dostępu 14.04.2021. https://www.ama.org/the-definition-of-marketing-what-ismarketing/.

Barden, Phil. 2013. Decoded. The Science Behind How We Buy. West Sussex: John Wiley & Sons.

Barwise, Patrick i Sean Meehan. 2004. Simply Better. Winning and Keeping Customers by Delivering What Matters Most. Boston: Harvard Business School Press.

Batra, Rajeev i Kevin L. Keller. 2016. “Integrating Marketing Communications: New Findings, New Lessons, and New Ideas.” Journal of Marketing 80 (6): 122-145. doi: 10.1509/jm.15.0419.

Benbunan, Jacob, Gabor Schreier i Benjamin Knapp. 2019. Disruptive Branding. How to win in Times of Change. London, New York: Kogan Page.

Binet, Les i Sarah Carter. 2018. How Not To Plan. 66 Ways to Screw it Up. Leicester: Matador.

Booker, Christopher. 2004. The Seven Basic Plots. Why we tell stories. London: Continuum.

Burkus, David. 2014. The Myths of Creativity. The Truth About How Innovative Companies and People Generate Great Ideas. San Francisco: Jossey-Bass.

Campbell, Joseph. 2013. Bohater o tysiącu twarzy. Kraków: Nomos.

Davies, Gary, José I. Rojas-Méndez, Susan Whelan, Melisa Mete i Theresa Loo. 2018. “Brand personality: theory and dimensionality.” Journal of Product & Brand Management 27 (2): 115-127. doi:0.1108/JPBM-06-2017-1499.

Department for Culture, Media & Sport. 2015. “Creative Industries Economic Estimates. Statistical Release.” Gov.uk. Data dostępu 14.04.2021. https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/394668/Creative_Industries_Economic_Estimates_-_January_2015.pdf.

Dziewanowska, Katarzyna i Agnieszka Kacprzak. 2013. Marketing doświadczeń: geneza i rozwój. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Feldwick, Paul. 2021. Why Does The Pedlar Sing? What Creativity Really Means in Advertising. Leicester: Matador.

Hackley, Chris. 2003. “‘We Are All Customers Now…’ Rhetorical Strategy and Ideological Control in Marketing Management Texts.” Journal of Management Studies 40 (5): 1325-1352. doi:10.1111/1467-6486.00382.

Hollis, Nigel. 2013. The Meaningful Brand. How Strong Brands Make More Money. New York: Palgrave Macmillan.

Holt, Douglas i Douglas Cameron. 2010. Cultural Strategy: Using Innovative Ideologies to Build Breakthrough Brands. New York: Oxford University Press.

Institute of Practitioners in Advertising. 2011. The link between creativity and effectiveness. The growing imperative to embrace creativity. London.

Kalinowska-Żeleźnik, Anna i Sylwia Kuczamer-Kłopotowska. 2020. “Storytelling w przekazie reklamowym marki Allegro.” Zarządzanie Mediami 8 (3): 201-218. doi: 10.4467/23540214ZM.20.032.12050.

Kamiński, Jacek. 2016. “Wnioski na temat zakresu nauki o marketingu w świetle definicji marketingu AMA.” Zagadnienia Naukoznawstwa 4 (210): 585-610. doi:10.24425/118029

Kearon, John, Tom Ewing i Orlando Wood. 2017. System1: Unlocking Profi table Growth. London: System1 Group.

Keller, Kevin Lane. 2013. Strategic Brand Management. Building, Measuring, and Managing Brand Equity. 4th edition. New Jersey: Pearson.

Kim, Chan W. i Renée Mauborgne. 2005. Strategia błękitnego oceanu. Jak stworzyć wolną przestrzeń rynkową i sprawić, by konkurencja stała się nieistotna. Warszawa: Wydawnictwo MT Biznes.

Kitchen, Philip J. 2003. “Editorial stance on the rhetoric and reality of marketing. An international managerial approach.” W The rhetoric and reality of marketing: An international managerial approach, red. Philip J. Kitchen, 1-13. New York: Palgrave Macmillan.

Kotler, Philip i Kevin Lane Keller. 2020. Marketing. Na podstawie najnowszego czternastego wydania oryginału. Poznań: Rebis.

Laufer, Romain i Catherine Paradeise, 2016. Marketing democracy: Public opinion and media formation democratic societies. London: Transaction Publishers.

Lauterborn, Robert. 1990. “New Marketing Litany: Four P’s Passe: C-Words Take Over.” Advertising Age 61 (41): 26.

Lewiński, Piotr. 1999. Retoryka reklamy. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.

Łuc, Izabela i Małgorzata Bortliczek. 2011. Język uwikłany w ponowoczesność. Katowice: Wydawnictwo UŚ.

Mafael, Alexander, Sascha Raithel, Charles R. Taylor i David W. Stewart. 2021. “Measuring the Role of Uniqueness and Consistency to Develop Effective Advertising.” Journal of Advertising. 50(4): 494-504, doi:10.1080/00913367.2021.1883488.

Mark, Margaret i Carol S. Pearson. 2001. The Hero and the Outlaw. Building Extraordinary Brands Through the Power of Archetypes. New York: McGraw-Hill.

McCarthy, E. Jerome. 1960. Basic Marketing. A Managerial Approach. Homewood: Richard D. Irwin, Inc.

McGilchrist, Ian. 2019. The Master and His Emissary. New Haven and London: Yale University Press.

McQuarrie, Edward F. i David Glen Mick. 1996. “Figures of Rhetoric in Advertising Language.” Journal of Consumer Research 22 (4): 424-438. doi:10.1086/209459.

Miles, Chris. 2018. Marketing, rhetoric, and control: The magical foundations of marketing theory. London: Routledge.

Miles, Chris i Thomas Nilsson. 2018. “Marketing (as) rhetoric: an introduction.” Journal of Marketing Management 34 (15-16): 1259-1271. doi: 10.1080/0267257X.2018.1544805.

Morgan, Adam. 2009. Eating the Big Fish. How Challenger Brands Can Compete Against Brand Leaders. New Jersey: John Wiley & Sons.

Nelson-Field, Karen. 2020. The Attention Economy. Simple Truths for Marketers. Singapore: Palgrave Macmillan.

Neumeier, Marty. 2006. The Brand Gap (Revised Edition). How to Bridge the Distance between Business, Strategy, and Design. Berkeley: New Riders.

Neumeier, Marty. 2007. Zag. The Number-One Strategy of High-Performance Brands. Berkeley: New Riders.

Ogilvy, David. 2013. Ogilvy o reklamie. Warszawa: Wydawnictwo Studio EMKA.

Park, Whan i Parker Lessig. 1981. “Familiarity and Its Impact on Consumer Decision Biases and Heuristics.” Journal of Consumer Research Volume 8 (2): 223-230. doi:10.1086/208859.

Propp, Władimir. 2011. Morfologia bajki magicznej. Kraków: Nomos.

Reckwitz, Andreas. 2017. Odkrycie kreatywności. O procesie społecznej estetyzacji. Warszawa: Narodowe Centrum Kultury.

Reeves, Rosser. (1961) 1986. Reality in Advertising (sixteenth printing). New York: Alfred A. Knopf.

Romaniuk, Jenni. 2018. Building Distinctive Brand Assets. Melbourne: Oxford University Press.

Schultz, Don. E. i Philip J. Kitchen. 2000. Communicating globally. An integrated marketing approach. Basingstoke: Palgrave Macmillan.

Sharp, Byron. 2020. How Brands Grow. Czego nie wiedzą marketerzy. Warszawa: Grupa Blix.

Smoleń-Wawrzusiszyn, Magdalena. 2018. Polskie dyskursy marketingu. Perspektywa lingwistyczna. Lublin: Wydawnictwo KUL.

Sullivan, Dale L. 1993. “The ethos of epideictic encounter.” Philosophy and Rhetoric 26 (2): 113-133.

Sutherland, Rory. 2019. Alchemy. The Dark Art and Curious Science of Creating Magic in Brands, Business, and Life. New York: HarperCollins Publishers.

Tadajewski, Mark. 2018. “Critical reflections on the marketing concept and consumer sovereignty.” W The Routledge Companion to Critical Marketing Studies, red. Mark Tadajewski, Matthew Higgins, Janice Denegri-Knott i Rohin Varman, 1-36. London: Routledge.

Tevi, Alexander i Scott Koslow. 2018. “How Rhetoric Theory Informs the Creative Advertising Development Process. Reconciling Differences Between Advertising Scholarship and Practice.” Journal of Advertising Research 58 (1): 111-128. doi:10.2501/JAR-2018-012.

Thompson, Derek. 2017. Hit Makers. The Science of popularity in an Age of Distraction. New York: Penguin Press.

Tkaczyk, Paweł. 2017. Narratologia. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Torp, Simon M. 2015. “The strategic turn in communication science. On the history and role of strategy in communication science from ancient Greece until the present day.” W The Routledge handbook of strategic communication, red. Derina Holtzhausen i Ansgar Zerfass, 34-52. New York: Routledge.

Trout, Jack i Steve Rivkin. 2001. Differentiate or Die. Survival in Our Era of Killer Competition. New Jersey: John Wiley & Sons.

Ulidis, Michał. 2016. “Funkcja tone of voice w projektowaniu komunikacji marki.” W Teorie Komunikacji i Mediów. Horyzonty Komunikacji, vol. 8, red. Marek Graszewicz, 9-18. Wrocław: Oficyna Wydawnicza Atut.

Uzzi, Brian, Satyam Mukherjee, Michael Stringer i Benjamin Jones. 2013. “Atypical Combinations and Scientific Impact.” Science 342 (6157): 468-472. doi:10.1126/science.1240474.

Wasilewski, Jacek. 2010. Opowieści o Polsce. Retoryka narracji. Warszawa: Headmade.

Waters, Kate. 2018. “Biting the hand that feeds us? Why advertising’s love of novelty is doing brand a disservice.” W Eat Your Greens, red. Wiemer Sneiders, 267-277. Leicester: Matador.

Wood, Orlando. 2019. Lemon. How the advertising brain turned sour. London: IPA.

Yakob, Faris. 2015. Paid Attention. Innovative Advertising for a Digital World. London: KoganPage.

Pobrania

Opublikowane

27-12-2021

Jak cytować

Pawiński, Paweł. 2021. “Między Innowacją a konwencją. Warunki Skutecznej Komunikacji Perswazyjnej Z Perspektywy Marketing Science I Praktyki Marketingowej”. Res Rhetorica 8 (4): 54-68. https://doi.org/10.29107/rr2021.4.3.