Multimodalność jako narzędzie perswazji w nowej ewangelizacji i katechizacji (na przykładzie vloga „Mocno stronniczy” ojców Adama Szustaka i Tomasza Nowaka)

Autor

  • Małgorzata Dawidziak-Kładoczna Uniwersytet Wrocławski

DOI:

https://doi.org/10.29107/rr2021.1.2

Słowa kluczowe:

perswazja, retoryczność, etos, multimodalność, kod semiotyczny

Abstrakt

Mediatyzacja doświadczenia religijnego przejawia się w stosowaniu wielu kodów semiotycznych. Zjawisko to, określane mianem multimodalności, omawiam na przykładzie vloga „Mocno stronniczy” zakonników – Adama Szustaka i Tomasza Nowaka. W cyklu tym wykorzystywane są rozmaite kody jako narzędzie perswazji, m.in. werbalny, graficzny, dźwiękowy i obrazowy. Zwiększają one retoryczną wartość przekazu, ponieważ służą nawiązaniu kontaktu z audytorium i zaangażowaniu go intelektualnie oraz emocjonalnie, a także tworzeniu etosu mówców.

Bibliografia

Adamski, Andrzej. 2012. „Kapłan – bloger.” W Kapłan i rodzina w mediach, red. Andrzej Adamski, Kamila Kwasik, Grzegorz Łęcicki, 36–46. Warszawa: Dom Wydawniczy Elipsa.

Baldry, Anthony, Thibault, Paul J. 2006. Multimodal Transcription and Text Analysis. London: Equinox.

Barthes, Roland. 1977. Image, Music, Text. London: Fontana Press.

Benson, Phil. 2017. The Discourse of YouTube. Multimodal Text in a Global Context. New York: Routledge.

Bucher, Hans-Jürgen. 2015. „Rozumienie multimodalne lub recepcja jako interakcja. Teoretyczne i empiryczne podstawy systematycznej analizy multimodalności.” W Lingwistyka mediów. Antologia tłumaczeń, red. Roman Opiłowski, Józef Jarosz, Piotr Staniewski, 79–100. Wrocław–Dresden: Wydawnictwo ATUT/Neisse Verlag.

Budzyńska-Daca, Agnieszka. 2015. Retoryka debaty. Polskie wielkie debaty przedwyborcze 1995-2010. Warszawa: PWN.

Burke, Kenneth. 1950. A Rhetoric of Motives. Berkeley and Los Angeles: University of California Press.

Chmiel, Jerzy. 1990. „Inkulturacja a teologia biblijna.” W Studium scripturae anima theologiae. Prace ofi arowane księdzu profesorowi Stanisławowi Grzybkowi, red. Jerzy Chmiel, Tadeusz Matras, 45–49. Kraków: Polskie Towarzystwo Teologiczne.

Hanas, Zenon. 2013. „Internet religijny a religijność internetowa: eksploracja pola badawczego.” W Media w transformacji, red. Aleksandra Gralczyk, Krzysztof Marczyński SAC, Monika Przybysz, 25–42. Warszawa: Dom Wydawniczy Elipsa.

Haręzga, Stanisław. 1998. „Droga słowa Bożego od jego zrozumienia do inkulturacji.” W Biblia w Kościele, 27–43. Kraków: Wydawnictwo WAM.

Hołownia, Szymon. 2010. „Dziesięć przykazań dla publicysty religijnego.” W Biblia dziennikarstwa, red. Andrzej Skworz, Andrzej Niziołek, 390–394. Kraków: Wydawnictwo Znak.

Iedema, Rick. 2013. „Multimodalna analiza dyskursu. Resemiotyzacja na potrzeby dyskursów użytkowych.” W Systemowo-funkcjonalna analiza dyskursu, red. Anna Duszak, Grzegorz Kowalski, 197–227. Kraków: Universitas.

Jarkiewicz, Katarzyna. 2012. „Promocja duchowych potrzeb, czyli o katolickiej blogosferze w polskim Internecie.” Zeszyt Naukowy – Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie 26: 163–175.

Jelonek, Tomasz. 2002. „Inkulturacja Biblii w Polsce”. Z badań nad Biblią. Prace Katedry Teologii i Informatyki Biblijnej Wydziału Teologicznego Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie 5: 27–47.

Jewitt, Carey, Bezemer, Jeff, O’Halloran, Kay. 2016. Introducing Multimodality. London and New York: Routledge.

Klemm, Michael, Stöckl, Hartmut. 2015. „Lingwistyka obrazu – umiejscowienie dyscypliny, przegląd, dezyderaty badawcze”. W Lingwistyka mediów. Antologia tłumaczeń, red. Roman Opiłowski, Józef Jarosz, Piotr Staniewski, 45–56. Wrocław–Dresden: Wydawnictwo ATUT/Neisse Verlag.

Kress, Gunther. 2010. Multimodality: A Social Semiotic Approach to Contemporary Communication. London: Routledge.

Kress, Gunther, van Leeuwen, Theo. 1996. Reading Images: The Grammar of Visual Design. London: Psychology Press.

Kress, Gunther, van Leeuwen, Theo. 2001. Multimodal Discourse. The Modes and Media of Contemporary Communication. London: Arnold.

Królikowski, Janusz (red.). 2000. Od wiary do teologii. Dokumenty Międzynarodowej Komisji Teologicznej 1969-1996. Kraków: Wydawnictwo Księży Sercanów.

Kwintylian, Marek Fabiusz. 1995. Institutio Oratoria, tł. M. Brożek. W Zarys historii retoryki. Od początku do upadku cesarstwa bizantyńskiego, red. Helena Cichocka, Jakub Z. Lichański, 44–61. Warszawa: Wydawnictwo UW.

Lang, Annie. 2000. “The Limited Capacity Model of Mediated Message Processing.” Journal of Communication 50: 46–70.

Łaskarzewska, Ewa. 2015. „Blog katolika jako miejsce dawania świadectwa wiary i dialogu ze światem na przykładzie bloga Halo Ziemia Konrada Kruczkowskiego.” Biuletyn Edukacji Medialnej 1: 58–68.

Maćkiewicz, Jolanta. 2017. „Badanie mediów multimodalnych – multimodalne badanie mediów.” Studia Medioznawcze 2 (69). Dostęp: 22.09.2020. https://studiamedioznawcze.pl/Numery/2017_2_69/mackiewicz.pdf.

Masson, Joseph. 1962. „L’Église ouverte sur le monde.” Nouvelle Revue Théologique 84: 1032–1043.

Molek-Kozakowska, Katarzyna. 2016. „O wizerunkowości sfery publicznej i jej analizie retorycznej.” W Retoryka wizerunku medialnego, red. Agnieszka Budzyńska-Daca, Agnieszka Kampka, Katarzyna Molek-Kozakowska, 5–21. Warszawa: Polskie Towarzystwo Retoryczne.

Nowicka, Justyna. 2017. „Rola inkulturacji w nowej ewangelizacji.” Annales Missiologici Posnanienses 22: 83–97.

Pindel, Roman. 2007. „O potrzebie ekskulturacji w procesie inkulturacji.” Ruch Biblijny i Liturgiczny 4: 245–252.

Podlewska, Katarzyna. 2019. „Analiza zjawiska katolickiej blogosfery w Polsce w kontekście jej rozwoju i profesjonalizacji.” Kultura – Media – Teologia 36: 30–49.

Szwed, Barbara. 2019. „Multimodalność w audiowizualnych reklamach produktów farmaceutycznych”. Media – Kultura – Komunikacja Społeczna 15 (3): 71–80. Dostęp: 23.09.2020. https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/mkks/article/view/5155/3969.

Stöckl, Hartmut. 2015. „Czytanie tekstów językowo-obrazowych? Elementy kompetencji podstawowej.” W Lingwistyka mediów. Antologia tłumaczeń, red. Roman Opiłowski, Józef Jarosz, Piotr Staniewski, 113–137. Wrocław–Dresden: Wydawnictwo ATUT/Neisse Verlag.

Wasilewski, Jacek, Skibiński, Adam. 2008. Prowadzeni słowami. Retoryka motywacji w komunikacji publicznej. Warszawa: Difin.

Zdunkiewicz-Jedynak, Dorota. 2010. „Jak mówić o Bogu językiem współczesnego świata? O dylematach inkulturacji w języku polskiego Kościoła.” Studia Salvatoriana Polonica 4: 87–97.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Screencast. Dostęp: 1.10.2020.

https://www.youtube.com/user/lekkostronniczy/about. Dostęp: 12.10.2020.

Pobrania

Opublikowane

2021-03-27

Jak cytować

Dawidziak-Kładoczna, Małgorzata. 2021. „Multimodalność Jako narzędzie Perswazji W Nowej Ewangelizacji I Katechizacji (na przykładzie Vloga «Mocno stronniczy» ojców Adama Szustaka I Tomasza Nowaka)”. "Res Rhetorica" 8 (1):24-40. https://doi.org/10.29107/rr2021.1.2.