Krytyczne studia nad dyskursem mediów publicznych na przykładzie „Wiadomości” TVP 1

Autor

  • Ewa Nowak-Teter Instytut Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach Wydział Politologii i Dziennikarstwa Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

DOI:

https://doi.org/10.29107/rr2021.1.3

Słowa kluczowe:

dyskurs, podejście krytyczne, propaganda, news, "Wiadomości", TVP 1, analiza dyskursu, strategie retoryczne

Abstrakt

Opracowanie mieści się w nurcie badań dotyczących współczesnej propagandy. W badaniach wykorzystano podejście krytycznych studiów nad dyskursem oraz model zorganizowanej komunikacji perswazyjnej do analizy kategorii dyskursu stosowanych w przekazach telewizyjnego programu informacyjnego „Wiadomości” TVP 1 (w 2015 i 2019 roku). Dzięki analizie makrostruktur dyskursu określono strukturę tematyczną, w której dominuje polityka. Analiza mikrostruktur wykazała, że formy strategicznej komunikacji jednostronnej – perswazji – dominowały w przekazach „Wiadomości” w 2015 roku, formy niekonsensualnej komunikacji – propagandy – znalazły zaś szerokie zastosowanie w 2019 roku.

Bibliografia

Baines, Paul, O’Shaughnessy, Nicolas, Snow, Nancy. 2019. “Introduction.” W The Sage Handbook of Propaganda, red. Paul Baines, Nicolas O’Shaughnessy, Nancy Snow, 3–16. London: Sage.

Bakir, Vian, Herring, Eric, Miller David, Robinson, Piers. 2018. “Organized Persuasive Communication: A New Conceptual Framework for Research on Public Relations, Propaganda and Promotional Culture.” Critical Sociology 45 (3): 311–328.

Boler, Megan, Nemorin, Selena. 2013. “Dissent, Truthiness, and Scepticism in the Global Media.” W The Oxford Handbook of Propaganda Studies, red. Jonathan Auerbach, Russ Castronovo, 395–417. Oxford: Oxford University Press.

Brkan, Maja. 2019. “Artificial Intelligence and Democracy. The Impact of Disinformation, Social Bots and Political Targeting.” Dephi – Interdiciplinary Review of Emerging Techologies 2: 66–71.

Castells, Manuel. 2013. Władza komunikacji. Warszawa: PWN.

CBOS. 2016. Powiedz mi, który program informacyjny najchętniej oglądasz, a powiem ci, kim jesteś. Komunikat z badań CBOS 116. Dostęp: 5.12.2020. https://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2016/K_116_16.PDF

CBOS. 2017. Ocena wiarygodności telewizyjnych programów informacyjnych i publicystycznych. Komunikat z badań CBOS 52. Dostęp: 5.12.2020. https://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2017/K_052_17.PDF

CBOS. 2019a. Oceny działalności instytucji publicznych i mediów. Komunikat z badań nr 118/2019. Dostęp: 10.06.2020. https://www.cbos.pl/PL/publikacje/raporty.php

CBOS. 2019b. Wiarygodność mediów. Komunikat z badań CBOS 70. Dostęp: 10.06.2020. https://www.cbos.pl/PL/publikacje/raporty.php

Ciążela, Andrzej. 2017. „Czy tylko demagogia. Intelektualne i edukacyjne konteksty sukcesów prawicowego populizmu w Europie i USA.” W Autorytarny populizm w XXI wieku. Krytyczna rekonstrukcja, red. Filip Pierzchalski, Bartosz Rydliński, 33-47. Warszawa: Friedrich Ebert Stiftung.

Colon, David. 2019. Propagande. La manipulation de masse dans le monde contemporain. Paris:

Belin.

Creswell, John W. 2013. Projektowanie badań naukowych. Metody ilościowe, jakościowe i mieszane. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

de la Guardia, Ricardo, M. 2020. “Nationalist Populism: New Political Parties in Europe. Their Ideas, Governments and Support for a Less Integrated Europe.” W The EU in the 21st Century. Challenges and Opportunities for the European Integration Process, red. David R. Troitiño i in., 29–42. Cham: Springer.

Diec, Joachim. 2017. “The Morphology of Right Populism in the US and in the EU.” Środkowo-Europejskie Studia Polityczne 4: 59–78.

DiMaggio, Anthony R. 2009. Mass Media, Mass Propaganda. Examining American News in the “War on Terror.” Lanham: Lexington Books.

Dobek-Ostrowska, Bogusława. 2011. Polski system medialny na rozdrożu. Media w polityce, polityka w mediach. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.

Dobek-Ostrowska, Bogusława, Fras, Janina, Ociepka, Beata. 1999. Teoria i praktyka propagandy. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.

Dudek, Sławomir. 2020. „Uszczelnianie VAT nie sfinansuje nawet 500+.” Pracodawcy RP. Dostęp: 4.06.2020. https://pracodawcyrp.pl/aktualnosci/uszczelnianie-vat-nie-sfinansuje-nawet-500

Ellul, Jacques. 1973. Propaganda. The Formation of Men’s Attitudes. New York: Vintage Books.

Gałczyńska, Magdalena. 2019. „Śledztwo Onetu. Farma trolli w Ministerstwie Sprawiedliwości. Czyli ‘za czynienie dobra nie wsadzamy’.” Onet. Dostęp: 24.05.2020. https://wiadomosci.onet.pl/tylko-w-onecie/sledztwo-onetu-farma-trolli-w-ministerstwie-sprawiedliwosci-czyli-za-czynienie-dobra/j6hwp7f?utm_source=wiadomosci.onet.pl_viasg_wiadomosci&utm_medium=referal&utm_campaign=leo_automatic&srcc=ucs&utm_v=2

Harcup, Tony. 2014. A Dictionary of Journalism. Oxford: Oxford University Press.

IDEA. 2020. The Global State of Democracy. International Institute for Democracy and Electoral Assistance. Dostęp: 10.12.2020. https://www.idea.int/publications/catalogue?keys= &field_news_date_value%5Bmin%5D%5Bdate%5D=&field_news_date_value%5Bmax%5D%5Bdate%5D=

Jowett, Garth S., O’Donnell, Victoria. 2006. Propaganda and Persuasion. London: Sage.

Karwat, Mirosław. 1998. Sztuka manipulacji politycznej. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.

Karwat, Mirosław. 2017. Autorytaryzm a populizm. Zarys współzależności. W Autorytarny populizm w XXI wieku. Krytyczna rekonstrukcja, red. Filip Pierzchalski, Bartosz Rydliński, 15-32. Warszawa: Friedrich Ebert Stiftung.

Kasprowicz, Dominika. 2017. Populistyczna radykalna prawica jako obszar badawczy. Kraków: Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej UJ.

Kodeks karny. 2020. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny. Dz.U.2019.0.1950. Stan prawny aktualny na dzień: 24.05.2020.

Kolanko, Michał. 2019. „Sondaż: Głównym źródłem wiedzy dla Polaków jest telewizja.” rp.pl, 23.04.2019. Dostęp: 24.05.2020. https://www.rp.pl/Media/190429917-Sondaz-Glownym-zrodlemwiedzy-dla-Polakow-jest-telewizja.html?cid

KRRiT. 2019. Informacja o widowni telewizyjnej w Polsce w I kwartale 2019 roku. Dostęp: 25.05.2020. www.krrit.gov.pl

Lipiński, Artur, Stępińska, Agnieszka. 2020. Przegląd badań and populizmem w Polsce. W Badania nad dyskursem populistycznym; wybrane podejścia, red. Agnieszka Stępińska, Artur Lipiński, 23–48. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa.

Lisowska-Magdziarz, Małgorzata. 2006. Analiza tekstu w dyskursie medialnym. Przewodnik dla studentów. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Liu, Hailong. 2020. Propaganda: Ideas, Dicourses and its Legitimization. New York: Routledge.

Łukaszewicz, Agata. 2020. „Kodeks dla sędziów w Internecie – upadła inicjatywa Ministerstwa Sprawiedliwości.” Rzeczpospolita 25.02.2020. Dostęp: 25.05.2020. https://www.rp.pl/Sedziowiei-sady/302259891-Kodeks-dla-sedziow-w-internecie---upadla-inicjatywa-Ministerstwa-Sprawiedliwosci.html

Machin, David, Mayr, Andrea. 2012. How to do Critical Discourse Analysis. Los Angeles: Sage.

Marczewska-Rytko, Maria. 1995. Populizm. Teoria i praktyka polityczna. Lublin: Wydawnictwo UMCS.

Mudde, Cas. 2016. “The Study of Populist Radical Right Parties: Toward a Fourth Wave.” C-REX Working Paper Series 1: 1–23.

Nossek, Hillel. 2015. “News.” W The Concise Encyclopedia of Communicaton, red. Wolfgang Donsbach, 401–402. Malden: Wiley Blackwell.

Nowak, Tadeusz. 2017. „Demagogia i populistyczna propaganda w przekazie publicznym polskich partii opcji prawicowo-narodowej.” W Autorytarny populizm w XXI wieku. Krytyczna rekonstrukcja, red. Filip Pierzchalski, Bartosz Rydliński, 147–162. Warszawa: Friedrich Ebert Stiftung.

Pariser, Ely. 2011. The Filter Bubble. What the Internet is Hiding from You. New York: Penguin Press.

Perelman, Chaïm, Olbrechts-Tyteca, Lucie. 1969. The New Rhetoric. A Treatise on Argumentation. Notre Dame: University of Notre Dame.

PKW. 2015. Wizualizacja wyników wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2015. Państwowa Komisja Wyborcza. Dostęp: 27.03.2020. https://prezydent2015.pkw.gov.pl/319_Pierwsze_glosowanie.html

Sobczak, Barbara. 2009. „Retoryka a niejęzykowe środki komunikacji.” Poznańskie Studia Polonistyczne XV(XXXV): 57–76.

Stanley, Jason. 2015. How Propaganda Works. Princeton: Princeton University Press.

Timbro. 2019. Autoritarian Populism Index 2019. Dostęp : 21.03.2020. https://populismindex.com/report/

tvp.info. 2019. „Komisja śledcza ds. VAT przyjęła raport końcowy.” Rzeczpospolita, 06.09.2019. Dostęp: 24.05.2020. https://www.rp.pl/Polityka/190909429-Komisja-sledcza-ds-VAT-przyjelaraport-koncowy.html

van Dijk, Teun. 1988. News as Discourse. Hillsdale: Laurence Erlbaum Associates.

van Dijk, Teun. 1993. “Principles of Critical Discourse Analysis.” Discourse & Society 4(2): 249–283.

Warnke, Ingo, Spitzmüller, Jürgen. 2009. “Wielopoziomowa lingwistyczna analiza dyskursu – DIMEAN.” Tekst i dyskurs. Text und Diskurs 2: 123–147.

Wimmer, Roger D., Dominick, Joseph R. 2008. Mass media: Metody badań. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Wodak, Ruth, Meyer, Michael. 2016. “Critical Discourse Studies: History, Agenda, Theory and Methodology.” W Methods for Critical Discourse Studies, red. Ruth Wodak, Michael Meyer: 1–23. Los Angeles: Sage.

Zagalski, Jakub. 2020. „TVP królem programów informacyjnych. TVN na trzecim miejscu.” Dostęp: 31.05.2020. https://www.o2.pl/artykul/polacy-wybieraja-tvp-coraz-mniej-ludzi-oglada--fakty-6464361579542145a.

Zelizer, Barbie, Allan, Stuart. 2010. Keywords in News and Journalism Studies. Berkshire: Open University Press.

Zollman, Florian. 2017. “Bringing Propaganda Back into News Media Studies.” Critical Sociology: 1–17. doi:10.1177/0896920517731134.

Pobrania

Opublikowane

2021-03-27

Jak cytować

Nowak-Teter, Ewa. 2021. „Krytyczne Studia Nad Dyskursem mediów Publicznych Na przykładzie «Wiadomości» TVP 1”. "Res Rhetorica" 8 (1):41-66. https://doi.org/10.29107/rr2021.1.3.