The Necessity of Demonstrating Respect for the Sacred. An Attempt at Justification

Autor

  • Andrzej Derdziuk Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

DOI:

https://doi.org/10.29107/rr2017.3.3

Abstrakt

W tekście podjęto próbę zdefiniowania sacrum jako możliwego do zmysłowego uchwycenia symbolu rzeczywistości świętej, łączącego człowieka z rzeczywistością boską. Sacrum posiada dwa wymiary wskazujące na jego ontologiczną inność oraz funkcję integrującą i normotwórczą. Wyodrębnienie sfery sacrum z powszedniej użyteczności sprawia, że staje się ona czymś, co winno być otoczone szacunkiem i zarazem niepoddawane ingerencjom ze strony nieuprawnionych do tego osób i instytucji. Przez otoczenie opieką rzeczywistości przynależącej do płaszczyzny sacrum, wskazuje się na wzniosłość tej rzeczywistości i domaga się szacunku dla osób, które ją przyjmują i podzielają. Zachowanie i rozszerzanie znaczenia sacrum w życiu ludzkim służy ocalaniu duchowej wrażliwości człowieka na dobro i piękno, które porusza go do szlachetnych działań i inspiruje do zajmowania postaw nacechowanych miłością i służbą. Obrona wiary i sfery sacrum winna dokonywać się nade wszystko na płaszczyźnie przekonywania przez słowo i świadectwo życia, dążące do wykazania i uzasadnienia racjonalności danych działań oraz praktyki służby prowadzącej do miłości.

Bibliografia

Bajerowicz, Marcin. 2002. “Czy islam jest rzeczywiście religią terrorystów?” [“Is Islam indeed a religion of terrorists?”] In Czy islam jest religią terrorystów? [Is Islam a religion of terrorists?] ed. Eugeniusz Sakowicz. Kraków: Homo Dei.

Benedict XVI. 2006. “Faith, Reason and the University Memories and Reflections. Address at the University of Regensburg on September 12, 2006.” In L’Osservatore Romano [Polish edition:] 27 (11): 26.

Bronk, Andrzej. 2000. “Pluralizm religijny i prawdziwość religii.” [“Religious pluralism and the veracity of faith”] In Religia w świecie współczesnym. Zarys problematyki religiologicznej. [Religion in the modern world. Main religiological issues.] ed. Henryk Zimoń. Lublin: TN KUL.

Bronk, Andrzej. 2009. Podstawy nauk o religii. [Foundations of the religion-related sciences]. Lublin: TN KUL.

Eliade, Mircea. 1974. Sacrum, mit, historia. Wybór esejów. [Sacrum, myth, history. Collected essays.], Transl. Andrzej Tatarkiewicz. Warsaw: PIW.

Francis. 2013. Lumen fi dei. Encyclical Letter, Lumen Fidei, of the Supreme Pontiff Francis, to the Bishops, Priests, and Deacons, Consecrated Persons, and the Lay Faithful, on Faith. Vatican: Libreria Editrice Vaticana.

Grodź, Stanisław. 2000. “Islam.” In Religia w świecie współczesnym. Zarys problematyki religiologicznej [Religion in the modern world. Main religiological issues.] ed. Henryk Zimoń. Lublin: TN KUL.

Grodź, Stanisław. 2000 “Sacrum.” In Leksykon teologii fundamentalnej. [Lexicon of fundamental theology] ed. Marian Rusecki, 1058-1059. Kraków: Wydawnictwo M.

John Paul II. 1997. “Dialog pomiędzy religiami a wierność prawdzie. Spotkanie z przywódcami różnych religii. Dżakarta 10 X 1989.” [“Interreligious dialogue and the faithfullness to the truth. A meeting with leaders of various religions.”] In Islam w dokumentach Kościoła i nauczaniu Jana Pawła II (1965-1996). [Islam in the documents of the Church and the teachings of John Paul II (1965-1996).] ed. Eugeniusz Sakowicz. Warsaw: Wydawnictwo Akademii Teologii Katolickiej.

John Paul II. 1997. “Duchowa wizja człowieka. Spotkanie z przedstawicielami różnych religii i kultur. Delhi 2.02.1986.” [“Spiritual vision of man. A meeting with representatives of various religions and cultures. Delhi, February 2, 1986.”] In: Islam w dokumentach Kościoła i nauczaniu Jana Pawła II. (1965-1996). [Islam in the documents of the Church and the teachings of John Paul II. (1965-1996).] ed. Eugeniusz Sakowicz. Warsaw: Wydawnictwo Akademii Teologii Katolickiej.

John Paul II. 1994. Tertio Millenio Adveniente. Vatican: Libreria Editrice Vaticana.

John Paul II. 1997. “Zrozumienie i dialog. Spotkanie z muzułmanami. Bruksela 19.05.1985.” [“Understanding and dialogue. A meeting with Muslims. Brussels May 18, 1985.”] In Islam w dokumentach Kościoła i nauczaniu Jana Pawła II (1965-1996). [Islam in the documents of the Church and the teachings of John Paul II. (1965-1996)] ed. Eugeniusz Sakowicz. Warsaw: Wydawnictwo Akademii Teologii Katolickiej.

Catechism of the Catholic Church,1994, no. 2106. Poznań: Pallottinum.

Kłoczowski, Jan Andrzej. 1994. Między samotnością a wspólnotą. Wstęp do fi lozofi i religii. [Between solitude and community. An introduction to philosophy of religion.]. Tarnów: Biblos.

Napiórkowski, Andrzej. 2014. “Współczesny sekularyzm a teologia sekularyzacji.” In Studies on Theological Sciences of the Polish Academy of Sciences 9 (2014): 12-13.

Otto, Rudolf. 1968. Świętość: elementy irracjonalne w pojęciu bóstwa i ich stosunek do elementów racjonalnych. [The idea of the holy: an inquiry into the non rational factor in the idea of divine and its relation to the rational]. Transl. B. Kupis. Wrocław: Książka i Wiedza.

Piwko, Aldona Maria. 2012. “Sacrum. 5. W islamie.” [Sacrum. 5. In Islam] In Encyklopedia katolicka. [Catholic encyclopedia] vol. 17. ed. Edward Gigilewicz. Lublin: TN KUL.

Ratzinger Joseph. 2012. Opera omnia. Teologia liturgii. Sakramentalne podstawy życia chrześcijańskiego [Theology of the Liturgy: The Sacramental Foundation of Christian Existence.] Transl. W. Szymona. Lublin: Wydawnictwo KUL.

Second Vatican Council. 1967. “Pastoral constitution on the Church in the modern world Gaudium et spes.” In Sobór Watykański II. Konstytucje. Dekrety. Deklaracje. [Second Vatican Council. Constitutions. Decrees. Declarations.], no. 26. Poznań: Pallottinum.

Weigel, George. 2009. Wiara, rozum i wojna z dżihadyzmem. Wezwanie do działania. [Faith, Reason and the War Against Jihadism]. Transl. K. Jasiński. Warsaw: Fronda.

Zdybicka. Zofia Józefa. 1977. Człowiek i religia: zarys filozofi i religii [Person and Religion. An Introduction to the Philosophy of Religion]. Lublin: Wyd. TN KUL.

Zdybicka. Zofia Józefa. 2000. “Czym jest i dlaczego istnieje religia?” [“What is religion and why does it exist?”] In Religia w świecie współczesnym. Zarys problematyki religiologicznej. [Religion in the modern world. Main religiological issues.] ed. Henryk Zimoń. Lublin: Wyd. TN KUL.

Downloads

Opublikowane

2017-07-25

Jak cytować

Derdziuk, Andrzej. 2017. „The Necessity of Demonstrating Respect for the Sacred. An Attempt at Justification”. "Res Rhetorica" 4 (3). https://doi.org/10.29107/rr2017.3.3.