Dyskurs instytucjonalny w Polsce – dobre i złe praktyki komunikacyjne

Autor

  • Ewa Malinowska Uniwersytet Opolski

DOI:

https://doi.org/10.17380/rr.2016.3.3

Abstrakt

W niniejszym szkicu interesuje mnie językowy wymiar użycia władzy w polskim urzędzie. Chcę pokazać zarówno dobre, jak i złe praktyki komunikacyjne, wskazać, jak zmieniały się (i zmieniają nadal) pod wpływem nowych okoliczności społeczno-politycznych i technologicznych. Ponieważ dyskurs instytucjonalny jest bardzo wrażliwy na czynniki pozajęzykowe, duży wpływ na działania podmiotu instytucjonalnego ma zarówno kontekst polityczny, jak i kulturowo-cywilizacyjny. Artykuł zawiera omówienie szeregu nadal istniejących barier komunikacyjnych oraz wskazuje inicjatywy działań naprawczych w zakresie poprawienia jakości komunikacji instytucjonalnej (Europejski Kodeks Dobrej Administracji, Kongres Języka Urzędowego, kampania „Język urzędowy przyjazny obywatelom”).

Bibliografia

I Kongres Języka Urzędowego. 30-31 października 2012 r. Warszawa: Wydawnictwo Kancelarii Senatu.

Biel, Łucja. 2014. Lost in the Eurofog: The Textual Fit of Translated Law. Frankfurt am Main: Peter Lang Edition.

Drzycimski, Andrzej (red.). 2000. Komunikatorzy. Wpływ, wrażenie, wizerunek. Warszawa-Bydgoszcz: Ofi cyna Wydawnicza „Branta”.

Malinowska, Ewa. 1999. „Wypowiedzi administracyjne i ich poprawność”. Prace Filologiczne, t. XLIV, 363-372. Warszawa.

Malinowska, Ewa. 2005. „Współczesny dyskurs urzędowy” W Polska polityka komunikacyjnojęzykowa wobec wyzwań XXI wieku, red. S. Gajda, A. Markowski, J. Porayski-Pomsta. 166-177. Warszawa: Dom Wydawniczy ELIPSA.

Malinowska, Ewa. 2013a. „Językowe wykładniki władzy w urzędzie”. Oblicza Komunikacji nr 6, 39-47.

Malinowska, Ewa. 2013b. „O zmianach modelu komunikacji językowej”. W I Kongres Języka Urzędowego. 75-84. Warszawa: Kancelaria Senatu.

Malinowska, Ewa. 2016. „Dyskurs urzędowy w mediach elektronicznych”. W Dyskurs i jego odmiany, red. B. Witosz, K. Sujkowska-Sobisz i E. Ficek. 49-56. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Puzynina, Jadwiga. 1997. „O warunkach udanej komunikacji językowej.” W Słowo – wartość – kultura, red. J. Bartmiński. 12-21. Lublin: Wydawnictwo UMCS.

Świątkiewicz, Jerzy. 2003. Europejski Kodeks Dobrej Administracji. Tekst i komentarz o zastosowaniu kodeksu w warunkach polskich procedur administracyjnych. Warszawa: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich.

Wojtak, Maria. 1988. „Elementy stylu urzędowego w Ortylach magdeburskich”. Język Polski, z. 4-5, 221-230.

Wojtak, Maria. 1999. „Polityka językowa w administracyjno-prawnej sferze komunikacyjnej”. W Polska polityka językowa na przełomie tysiącleci, red. J. Mazur. 113-123. Lublin: Wydawnictwo UMCS.

Downloads

Opublikowane

2016-09-30

Jak cytować

Malinowska, Ewa. 2016. „Dyskurs Instytucjonalny W Polsce – Dobre I złe Praktyki Komunikacyjne”. "Res Rhetorica" 3 (3). https://doi.org/10.17380/rr.2016.3.3.