Retoryka odległych kultur

2022-02-01

Numer 3/2023 poświęcony będzie retorykom odległych od siebie kultur.  Praktyki perswazyjne, najskuteczniejsze sposoby przekonywania różnią się w zależności od sytuacji retorycznej. Różnice wynikają także z odmienności kulturowych czy historycznych.  Retoryka, jako system wiedzy wywodzący się ze starożytnej Grecji i rozwijany przez wieki w kulturze europejskiej, jest tylko jednym ze sposobów praktykowania i analizowania komunikacji perswazyjnej. Jakie tradycje – dotyczące praktyki i/lub teorii -  związane z przekonywaniem wykształciły kultury azjatyckie, afrykańskie czy rdzenne amerykańskie? Jakie różnice w rozumieniu perswazji możemy zaobserwować? Z czego one wynikają i jakie są ich konsekwencje dla komunikacji?

Globalizacja i przepływy międzykulturowe tworzą wiele nowych sytuacji retorycznych, gdy ich uczestnicy wywodzą się z odmiennych tradycji komunikacyjnych. Coraz liczniejsze badania i publikacje dotyczące retoryki rdzennych kultur lub grup mniejszościowych pokazują wielostronne powiązania i uwarunkowania różnych porządków argumentacji.

Wzory przekonywania powiązane są z religią, filozofią, porządkiem społecznym. Czy możemy mówić o powtarzających się, uniwersalnych regułach? Co wspólnego mają ze sobą np. konfucjańskie, chrześcijańskie czy muzułmańskie modele perswazji? W jaki sposób odległe kulturowo wzorce oddziałują na siebie? W jakich sytuacjach możemy mówić o całkowitej odrębności danego systemu retorycznego? Czy możemy dziś mówić o wielokulturowych teoriach retorycznych, które czerpią z odmiennych tradycji?

Jak w różnych kulturach retoryka jest nauczana? Jak mówi się i pisze o retoryce? Jakie są relacje między retoryką a etyką? Czym różnią się wzory publicznych wystąpień w odmiennych kulturach i tradycjach? Jakie specyficzne gatunki służą perswazji i jakie środki retoryczne wykształciły się w różnych tradycjach?

Zapraszamy do nadsyłania zarówno artykułów o charakterze przekrojowym i porównawczych, jak i poświęconych wybranym studiom przypadków.

Termin nadsyłania abstraktów (do 500 słów) – 30.11.2022

Termin nadsyłania artykułów – 31.01.2023

Termin publikacji – wrzesień 2023

redaktor numeru: Agnieszka Kampka (agnieszka_kampka@sggw.edu.pl)