Zasady

Cel i zakres tematyczny czasopisma

Kwartalnik Res Rhetorica to recenzowane naukowe czasopismo elektroniczne, powstałe w kręgu badaczy zrzeszonych w Polskim Towarzystwie Retorycznym. Kwartalnik służy jako forum wspólnej refleksji nad rolą retoryki w różnych praktykach komunikacyjnych i upowszechniania badań naukowych na temat retoryki dawnej i współczesnej. Zapraszamy do publikowania oryginalnych tekstów w formie studiów teoretycznych lub prac badawczych. W Res Rhetorica ukazują się także opinie, recenzje książek oraz sprawozdania z ważnych wydarzeń naukowych.

Artykuły zamieszczane w kwartalniku dotyczą retoryki jako obiektu badań (np. retoryka polityczna, retoryka naukowa, retoryka wizualna, retoryka reklamy) oraz retoryki jako narzędzia badawczego (np. model retoryki Arystotelesa, Kwintyliana, Perelmana, Bootha itd., wraz z ich krytyczną oceną teoretyczno-metodologiczną i/lub propozycjami interdyscyplinarnych zastosowań retoryki).

Proponujemy podejście problemowe: zapraszamy do publikowania specjalistów w zakresie retoryki i tych dyscyplin (np. językoznawstwo, literaturoznawstwo, socjologia, historia, historia sztuki), które wykorzystują aparat pojęciowy retoryki i podejście retoryczne do własnych badań.

Czasopismo Res Rhetorica publikuje teksty oryginalne, wcześniej  niepublikowane. Za publikację tekstu nie są pobierane żadne opłaty.

Kwartalnik ukazuje się w formie numerów tematycznych. W ciągu roku jeden numer jest poświęcony prezentacji tradycji i badań retorycznych w wybranym kraju. Pozostałe trzy numery dotyczą różnych zagadnień retorycznych, zgodnie z propozycjami poszczególnych redaktorów.

 

 

Działy

Temat numeru

Kwartalnik ukazuje się w formie numerów tematycznych. Numery dotyczą różnych zagadnień retorycznych, zgodnie z propozycjami poszczególnych redaktorów. Objętość artykułów: do 40 tys. znaków (ze spacjami i bibliografią).

Redaktorzy
 • Anna Bendrat
 • Agnieszka Kampka
 • Anna M. Kiełbiewska
 • Ewa Modrzejewska
 • Katarzyna Molek-Kozakowska
Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

Varia

Obok artykułów bezpośrednio związanych z tematem numeru w kwartalniku zamieszczane są także teksty dotyczące innych zagadnień, prezentujące zarówno refleksje teoretyczne, jak i wyniki badań. Objętość artykułów: do 40 tys. znaków (ze spacjami i bibliografią).

Redaktorzy
 • Anna Bendrat
 • Agnieszka Kampka
 • Anna M. Kiełbiewska
 • Ewa Modrzejewska
 • Katarzyna Molek-Kozakowska
Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

Transatlantica

Transatlantica to forum konfrontacji doświadczeń zza oceanu na gruncie tradycji europejskiej, a zarazem okno na świat najnowszych trendów naukowo-badawczych w rdzennie amerykańskiej dziedzinie krytyki retorycznej. Zapraszamy do współpracy wszystkich zainteresowanych współczesną retoryką w Stanach Zjednoczonych - od amatorów tradycyjnej filozofii języka perswazji funkcjonującej pod nazwą speech communication po pasjonatów nowych mediów oraz kultury visual infotainment.  Objętość tekstów: 7-10 tys. znaków (ze spacjami i bibliografią).

Redaktorzy
 • Anna Bendrat
 • Agnieszka Kampka
 • Anna M. Kiełbiewska
 • Ewa Modrzejewska
 • Katarzyna Molek-Kozakowska
Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Niezaznaczone Recenzowane

Reakcje

Dział zawiera krótkie notatki (teksty nierecenzowane), np. odpowiedzi, polemiki i komentarze, związane z tematyką przewodnią numeru lub sprawami bieżącymi. Objętość tekstów: 7-10 tys. znaków (ze spacjami i bibliografią).

Redaktorzy
 • Anna Bendrat
 • Agnieszka Kampka
 • Anna M. Kiełbiewska
 • Ewa Modrzejewska
 • Katarzyna Molek-Kozakowska
Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Niezaznaczone Recenzowane

#media

W dziale publikowane są retoryczne refleksje i studia przypadków dotyczące perswazyjnych przekazów wytwarzanych lub przekazywanych przez szeroko rozumiane media: od mediów tradycyjnych, przez media społecznościowe, po aplikacje mobilne. Objętość tekstów: 7-10 tys. znaków (ze spacjami i bibliografią).

Redaktorzy
 • Anna Bendrat
 • Agnieszka Kampka
 • Anna M. Kiełbiewska
 • Ewa Modrzejewska
 • Katarzyna Molek-Kozakowska
Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Niezaznaczone Recenzowane

Recenzje

Dział prezentuje najnowszą literaturę dotyczącą retoryki. Publikujemy zarówno recenzje pojedynczych prac, jak i artykuły przeglądowe. Objętość tekstów: 7-10 tys. znaków (ze spacjami i bibliografią).

Redaktorzy
 • Anna Bendrat
 • Agnieszka Kampka
 • Anna M. Kiełbiewska
 • Ewa Modrzejewska
 • Katarzyna Molek-Kozakowska
Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Niezaznaczone Recenzowane

Sprawozdania

W dziale publikowane są sprawozdania z konferencji, seminariów, warsztatów i innych spotkań naukowych poświęconych retoryce. Objętość tekstów: do 10 tys. znaków (ze spacjami)

Redaktorzy
 • Anna Bendrat
 • Agnieszka Kampka
 • Anna M. Kiełbiewska
 • Ewa Modrzejewska
 • Katarzyna Molek-Kozakowska
Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Niezaznaczone Recenzowane
 

Proces recenzji

Procedura kwalifikowania tekstów do druku

W swojej pracy redakcja kieruje się zaleceniami The Committee on Publication Ethics (COPE). Szczegółowe procedury dostępne są tutaj.

1. Jeśli tekst nie został przygotowany zgodnie z zasadami redakcyjnymi określonymi w instrukcji dla autorów, redakcja przed wysłaniem go do recenzentów zwraca się do autora o dokonanie poprawek i uzupełnień.

2. W przypadku tekstów przygotowanych zgodnie z zasadami redakcyjnymi określonymi w instrukcji dla autorów, Redaktor prowadzący numeru dokonuje wstępnej kwalifikacji nadesłanego artykułu pod kątem zgodności z tematyką i profilem czasopisma; w wypadku kwalifikacji pozytywnej redakcja wyznacza dwóch recenzentów spoza swojego grona,  afiliowanych w innej jednostce niż jednostka macierzysta autora (autorów) artykułu.

3. Recenzja jest obustronnie anonimowa, tzn. redakcja nie ujawnia recenzentom tożsamości autorów i nie informuje autora o tożsamości recenzentów.

4. Recenzja kończy się jednoznacznym wnioskiem, czy artykuł nadaje się do druku (ewentualnie ze wskazaniem koniecznych zdaniem recenzenta poprawek), czy też nie. Konkluzja musi być umotywowana.

5. Nazwiska recenzentów konkretnych tekstów nie są ujawniane, ale na stronie internetowej czasopisma publikowana jest zbiorcza lista recenzentów (uwzględniająca również recenzentów tekstów odrzuconych i wycofanych przez autorów).

6. Po wpłynięciu obu recenzji redakcja zapoznaje się z nimi i podejmuje dalsze decyzje, w szczególności: a) Jeśli obie recenzje są pozytywne, redakcja przesyła je do autora, prosząc o ustosunkowanie się do uwag i ewentualne naniesienie poprawek. Po przysłaniu poprawionej wersji tekstu redakcja ocenia ją i kwalifikuje do druku, w uzasadnionych wypadkach może się zwrócić do recenzentów o ponowną ocenę tekstu. b) Jeśli recenzje kończą się sprzecznymi konkluzjami, a także w innych uzasadnionych wypadkach redakcja może powołać dodatkowego recenzenta; po wpłynięciu trzeciej recenzji ponownie przeprowadza dyskusję nad tekstem i w głosowaniu decyduje o jego akceptacji.

7. Redakcja niezwłocznie przekazuje autorom decyzję o przyjęciu lub nieprzyjęciu tekstu i udostępnia recenzje. Decyzja o nieprzyjęciu tekstu jest ostateczna.

8. Proces recenzyjny trwa od 2 do 3 miesięcy.

9. Jeśli w recenzji sugerowane są poprawki, autorzy proszeni są o ich wniesienie w ciągu 1 miesiąca.

 

Nazwiska recenzentów konkretnych tekstów nie są ujawniane, ale na stronie internetowej czasopisma publikowana jest zbiorcza lista recenzentów (uwzględniająca również recenzentów tekstów odrzuconych i wycofanych przez autorów). Dziękujemy wszystkim recenzentom, którzy w roku 2017 pomagali nam dbać o jakość pisma.

Antonio Allegra z Universita' di Perugia, Italy; Krzysztof Bardski, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Polska; Dorota Brzozowska, Uniwersytet Opolski, Polska; Jakub Chachulski, Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina, Polska; Maria Freddi, University of Pavia, Italy; Cynthia L. Hallen, Brigham Young University, USA; Tomasz Jasiński, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Polska; Krzysztof Kaucha, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Polska; Michał Klementowicz, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Polska; Paul Koptak, North Park University, USA; Jerzy Kutnik, Uniwerstytet Marii Curie-Skłodowskiej, Polska; Carmen Llorca Marimon z Universidad de Alicante, Spain; Izabela Napiórkowska, Uniwersytet Warszawski, Polska; Elżbieta Pawlak-Hejno, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Polska; Magdalena Piechota, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Polska; Mark Porrovecchio, Oregon State University, USA; Magdalena Ryszka-Kurczab, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Polska; Roman Sosnowski, Uniwersytet Jagielloński, Polska; Agata Seweryn, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Polska; Magdalena Smoleń-Wawrzusiszyn, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Polska; Stefan Szymik, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Polska; Anna Tryksza, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Polska; Oliwia Tarasewicz-Gryt,  Wyższa Szkoła Zarządzania „Edukacja”, Polska; Damian Wąsek, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Polska

 

Polityka Open Access

Czasopismo Res Rhetorica wydawane jest w modelu Open Access. Wszystkie teksty dostępne są na licencji Creative Commons Attribution 4.0 international (CC BY 4.0)

Zasady korzystania

Polskie Towarzystwo Retoryczne posiada autorskie prawa majątkowe do wszystkich treści czasopisma. Artykuły udostępniane są na niewyłącznej licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe. Pełny tekst licencji znajduje się na stronie, a jej przystępne podsumowanie tutaj.

Zamieszczenie tekstu artykułu w repozytorium, na stronie domowej autora lub na innej stronie jest dozwolone, o ile tekstowi towarzyszą informacje źródłowe, szczegółowo wymienione przy każdym artykule (tytuł czasopisma Res Rhetorica, rok, numer, adres internetowy artykułu na stronie Res Rhetorica, nr DOI).