Calls for papers

Retoryka ruchów społecznych

Redaktor numeru: Agnieszka Kampka (agnieszka_kampka@sggw.pl)

Retoryka ruchów społecznych to propozycja kolejnego numeru tematycznego czasopisma „Res Rhetorica” planowanego na 2018 rok.

Ruchy ekologiczne, feministyczne, antyglobalistyczne, związane z obroną tożsamości etnicznej, narodowej czy seksualnej, ruchy polityczne działające na rzecz demokracji są nieodłącznym elementem sfery publicznej.

Protesty, manifestacje, obywatelski opór, walka o prawa różnych grup, debaty – to różne formy aktywności, które są analizowane w perspektywie retorycznej.  Ruch formułuje żądania, przedstawia je, uzasadnia, przekonuje rządzących i opinię publiczną do swoich racji. Różnorodność grup wymaga także debat i dyskusji wewnątrz ruchu. Podejmowane są działania, które służą budowaniu tożsamości i określaniu osób/zjawisk, przeciwko którym ruch występuje.

Czy retoryka i formy działania ruchu zależą od jego celu? Kontekstu kulturowego? Co w retoryce ruchów społecznych zmienił Internet i możliwość perswazji poprzez media społecznościowe? Czy można mówić dziś o uniwersalnych, globalnych wzorcach protestu i zaangażowania? Jak wykorzystywane są emocje i autorytety w retoryce ruchów społecznych?

Zapraszamy do refleksji i nadsyłania tekstów dotyczących następujących zagadnień:

 • retoryka protestu – co ją charakteryzuje
 • czy nowe media to nowa retoryka ruchów społecznych
 • obecność w przestrzeni publicznej jako działanie retoryczne
 • różnorodność form perswazyjnych
 • medialna reakcja na działalność ruchów społecznych
 • ruch społeczny jako głos w debacie publicznej
 • formy argumentów ruchów społecznych
 • retoryka wizualna i jej znaczenie w działalności ruchów społecznych
 • historia retoryki protestu i walki o prawa
 • zróżnicowanie perswazji w zależności od celów ruchu
 • podobieństwa i różnice międzykulturowe

 Termin nadesłania tekstu: 31 marca 2018 roku.

 


Retoryka liczb

redaktor numeru: Ewa Modrzejewska (e.modrzejewska@uw.edu.pl)

„Liczby nie kłamią”, „liczby mówią same za siebie” – wydaje się, że w potocznym rozumieniu istnieje podział między perswazyjnym językiem a neutralnymi, transparentnymi liczbami. Czy liczby mówią więcej niż słowa? Czy są wiarygodniejsze?

Liczby, dane ilościowe są zwykle postrzegane jako bezstronne i obiektywne, mają jednak potencjał perswazyjny i wykorzystywane są dyskursie publicznym oraz prywatnym jako argumenty – niekoniecznie ad rem.

W antyku i średniowieczu kształcenie rozpoczynano od zagadnień skupionych wokół użycia języka w praktyce, tj. gramatyki, dialektyki i retoryki (trivium), by przejść do quadrivium, a więc rozważań na temat liczb, tj. arytmetyki, geometrii (liczb w przestrzeni), muzyki (liczb w czasie) i astronomii (liczb w ruchu). Wydaje się, że obowiązujący wciąż podział na to co „werbalne” i to co „liczbowe” skutkuje tym, że jesteśmy mniej krytyczni wobec danych cyfrowych niż argumentów słownych, a tym samym bardziej podatni na nieuprawnione argumentacje. Współczesny obywatel powinien mieć kompetencje oraz umiejętności związane zarówno z tradycyjnie rozumianymi naukami humanistycznymi, jak i ścisłymi.

Zapraszamy do refleksji i nadsyłania tekstów dotyczących m.in. następujących zagadnień zarówno w ich współczesnym, jak i dawnym kontekście:

 • „Retoryka ilościowa” (“quantitative rhetoric”): perswazja i argumentacja z wykorzystaniem dowodów ilościowych;
 • Kulturowe uwarunkowania retorycznego potencjału liczb, symbolika liczb;
 • Graficzna wizualizacja danych liczbowych a wiarygodność przekazu;
 • Retoryka liczb w reklamie, PR, propagandzie: między argumentacją, sofistyką a manipulacją;
 • Retoryka liczb w (pseudo-)nauce;
 • Retoryka liczb w religiach: funkcja i znacznie;
 • Retoryka w dziennikarstwie danych (data-driven journalism);
 • Retoryka liczb w edukacji (jako element kompetencji informacyjnych i medialnych, statystycznych, umiejętności krytycznego myślenia);
 •  Retoryka w statystyce, wizualizacji danych, Big Data.

Daty
• termin nadesłania tekstu: 30 czerwca 2018 roku.
• planowany termin publikacji: grudzień 2018 roku.


Retoryka kultury popularnej

 Redaktor prowadząca: Katarzyna Molek-Kozakowska (molekk@uni.opole.pl)

Badania kultury popularnej obejmują szerokie spektrum zjawisk artystycznych, społecznych, językowych i komunikacyjnych. Niektóre z nich mają charakter krytyczny i podejmują problematykę wpływu wytworów i praktyk kultury masowej na życie i mentalność jednostki. Czy kultura popularna ma więc swoje retoryczne oblicze?

Jeśli, jak twierdzą niektórzy badacze z zakresu Cultural Studies, wpływ kultury popularnej polega głównie na przekonywaniu do konsumpcji dóbr i mediów rozrywkowych, reprezentacji i ideologii, to jak badać takie mechanizmy i jak ewentualnie się przed nimi bronić? Jeśli zaś popkultura to jedyna demokratyczna forma uczestnictwa i wspólnotowości, jak twierdzą niektórzy postmoderniści, to w jakich kategoriach opisywać i oceniać wartość jej wytworów?

Wreszcie jeśli większość wytworów popkultury jest zapośredniczona medialnie, to jak rewolucja technologiczna, rozwój Internetu, blogosfery i mediów społecznościowych, czy powstawanie wirtualnych społeczności zmieniają „retoryczne” oblicze kultury?

Zapraszamy do refleksji i nadsyłania tekstów dotyczących m.in. następujących zagadnień:

 • Strategie komunikacyjne w popularnym dziennikarstwie, dyskursie medialnym i reklamowym;
 • Wizualne i werbalne wzorce kultury popularnej w komunikacji politycznej, sferze publicznej i propagandzie;
 • Ikonografia popkulturowa, potoczność i anegdota a perswazyjny charakter przekazu;
 •  Retoryczność celebrytyzacji i celebrytów: promocja kultury popularnej, autopromocja, wizerunkowe wsparcie idei;
 • Retoryczne oblicza różnych gatunków rozrywki multimedialnej od gifów, memów i spotów po rozbudowane wirtualne światy gier i franszyzy popkulturowych superprodukcji;
 • Retoryczność popkulturowych światów wirtualnych, serialowych, filmowych, komiksowych i literackich;
 • Retoryka samplingu, remiksu, pastiszu, spin-offu, hybrydyczności;
 • Retoryczne właściwości komizmu, humoru, ironii, satyry, parodii;
 • Wpływ i zależności między konsumpcją kultury masowej a jakością komunikacji społecznej/publicznej;
 • Krytyka kultury popularnej i edukacja medialna.

Daty

• termin nadesłania tekstu: 31 października 2018 roku.

• planowany termin publikacji: marzec 2019 roku.