Res Rhetorica

Kwartalnik Res Rhetorica to recenzowane naukowe czasopismo elektroniczne, powstałe w kręgu badaczy zrzeszonych w Polskim Towarzystwie Retorycznym.

Tematyka czasopisma dotyczy retoryki jako teorii i praktyki komunikacji perswazyjnej. 

Kwartalnik służy jako forum wspólnej refleksji nad rolą retoryki w różnych praktykach komunikacyjnych i upowszechniania badań naukowych na temat retoryki dawnej i współczesnej.

Zapraszamy do publikowania oryginalnych tekstów w formie studiów teoretycznych lub prac badawczych.

W Res Rhetorica ukazują się także opinie, recenzje książek oraz sprawozdania z ważnych wydarzeń naukowych. 

Numery publikowane są w marcu, czerwcu, wrześniu i grudniu. Artykuły przyjmowane są w trybie ciągłym, informacje o numerach tematycznych znajdują się w zakładce zapowiedzi.

Redakcja nie pobiera opłat za publikację. Czasopismo jest finansowane ze składek i grantów PTR. PTR jest członkiem Open Access Scholarly Publishers Association (OASPA).

Czasopismo indeksowane jest w bazie BazHum, ICI Journal Master List, PBN - Polskiej Bibliografii Naukowej, CEJSH


No 1 (2017): Retoryka we Włoszech

redaktorzy numeru: Bruno Capaci, Maria Załęska

Spis treści

Od redakcji

Preface
Bruno Capaci

Temat numeru

Francesca Piazza
Cristina Pepe
Bruno Capaci
Gaia Gambarelli
Elvira Passaro
Giuditta Spassini

Recenzje

Culture, Catastrophe, and Rhetoric. The Texture of Political Action, red. Robert Hariman i Ralph Cintron, Berghahn, New York-Oxford 2015.
Agnieszka Kampka
PDF