Metafora jako element stymulujący hybrydyzację gatunkową: Analiza kontrastywna exposé

Anna Zekin-Kompanowska

Abstrakt


Artykuł dokonuje przeglądu i analizy porównawczej głównych sposobów użycia metafor w przemówieniach programowych premierów Polski i Francji na przełomie XX i XXI wieku. Przy przyjęciu klasycznego rozumienia metafory, według którego termin ten oznacza przeniesienie nazwy jednej rzeczy na inną i przy założeniu, że ta fi gura jest powszechnym narzędziem poznawczym funkcjonującym w języku, przedstawiono dominujące wzorce metaforyki w tekstach exposé. Wykazano pewne podobieństwa wynikające z retorycznego charakteru języka polityki, a także szereg różnic w przypadku metaforyki korpusu francusko i polskojęzycznego. Ustalono, że sprawą metafory następuje hybrydyzacja gatunków przemówień politycznych w tekstach polskich exposé, w których funkcja perswazyjna przesłania funkcję poznawczą i estetyczną, która z kolei dominuje w korpusie francuskojęzycznym.


Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Aquien, Michèle, Molinié, Georges. 1996. Dictionnaire de rhétorique et de poétique. Paryż: Le livre de poche.

Bralczyk, Jerzy. 2003. O języku polskiej polityki lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych. Warszawa: Trio.

Burger, Marcel, Lugrin, Gilles. 2006. „Marques linguistiques et manipulation. Le cas d'une campagne de l'extrème droite Suisse.” Mots 81.

Charaudeau, Patrick. 2005. Le discours politique. Les masques du pouvoir. Paryż: Vuibert.

Dictionnaire d’analyse du discours. 2002. Red. Patrick Charaudeau i Dominique Maingueneau. Paryż: éd. du Seuil.

Dobrzyńska, Teresa (red.). 1984. Metafora. Wrocław: Ossolineum.

Dubisz, Stanisław. 1982. „Język i styl tekstów o tematyce politycznej.” Poradnik Językowy 9: 600-613.

Frankowska, Maria. 1994. „Frazeologia i metaforyka w tekstach politycznych lat 1989-1993.” W: Język a kultura 11, red, Janusz Anusiewicz, Bogdan Siciński. Wrocław: Towarzystwo Przyjaciół

Polonistyki Wrocławskiej.

Kampka, Agnieszka. 2009. Perswazja w języku polityki. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR

Kurkowska, Halina, Skorupka Stanisław. 2001. Stylistyka polska. Warszawa: PWN.

Labbé, Dominique. 1995. “Les métaphores du général de Gaulle.” Mots 43: 59.

Lakoff, George, Johnson, Mark. 1988. Metafory w naszym życiu, przeł. T. P. Krzeszowski. Warszawa: PWN.

Lakoff, George, Turner, Mark. 1989. More than Cool Reason: A Field Guide to Poetic Metaphor. Chicago: University of Chicago Press.

Perelman, Chaïm. 2004. Imperium retoryki. Retoryka i argumentacja. Warszawa: PWN.

Volkmann, Richard. 1995. Wprowadzenie do retoryki Greków i Rzymian, przeł. L. Bobiatyński. Warszawa: PWN.
DOI: https://doi.org/10.17380/rr2015.3.3

Refbacks

  • There are currently no refbacks.