"Res Rhetorica"

Kwartalnik Res Rhetorica to recenzowane naukowe czasopismo elektroniczne, powstałe w kręgu badaczy zrzeszonych w Polskim Towarzystwie Retorycznym.

Tematyka czasopisma dotyczy retoryki jako teorii i praktyki komunikacji perswazyjnej. 

Kwartalnik służy jako forum wspólnej refleksji nad rolą retoryki w różnych praktykach komunikacyjnych i upowszechniania badań naukowych na temat retoryki dawnej i współczesnej.

Zapraszamy do publikowania oryginalnych tekstów w formie studiów teoretycznych lub prac badawczych.

W Res Rhetorica ukazują się także opinie, recenzje książek oraz sprawozdania z ważnych wydarzeń naukowych. 

Numery publikowane są w marcu, czerwcu, wrześniu i grudniu. Artykuły przyjmowane są w trybie ciągłym, informacje o numerach tematycznych znajdują się w zakładce zapowiedzi.

Redakcja nie pobiera opłat za publikację. Czasopismo jest finansowane ze składek i grantów PTR. PTR jest członkiem Open Access Scholarly Publishers Association (OASPA).

W swojej pracy redakcja kieruje się zaleceniami The Committee on Publication Ethics (COPE). Szczegółowe procedury dostępne są tutaj.

Czasopismo indeksowane jest w bazie BazHum, ICI Journal Master List, PBN - Polskiej Bibliografii Naukowej, CEEOLCEJSH,


No 4 (2017): Retoryka deliberatywna

redaktor numeru: Ewa Modrzejewska

Spis treści

Temat numeru

Bruno Capaci
Paul van den Hoven
Joanna Smól
PDF
Dominika Dymek
PDF

Varia

Tomasz Górny
PDF

#media

Katarzyna Czech
PDF

Sprawozdania

Sprawozdanie z Sa|Tü|R 2017 – Salzburg-Tübinger-Rhetorikgespräche Reden halten, Reden schreiben
Rafał Jakiel
PDF

Recenzje

Forensic Rhetorics and Satellite Surveillance: The Visualization of War Crimes and Human Rights Violations by Marouf Hasian, Jr. Lanham/London: Lexington Books. 2016
Katarzyna Molek-Kozakowska
Anna Bendrat, Mowa jest złotem. Amerykański prezydent i retoryka („Pro Rhetorica”, IBL PAN, Warszawa 2016)
Agnieszka Budzyńska-Daca
PDF