"Res Rhetorica"

Kwartalnik Res Rhetorica to recenzowane naukowe czasopismo elektroniczne, powstałe w kręgu badaczy zrzeszonych w Polskim Towarzystwie Retorycznym.

Tematyka czasopisma dotyczy retoryki jako teorii i praktyki komunikacji perswazyjnej. 

Kwartalnik służy jako forum wspólnej refleksji nad rolą retoryki w różnych praktykach komunikacyjnych i upowszechniania badań naukowych na temat retoryki dawnej i współczesnej.

Zapraszamy do publikowania oryginalnych tekstów w formie studiów teoretycznych lub prac badawczych.

W Res Rhetorica ukazują się także opinie, recenzje książek oraz sprawozdania z ważnych wydarzeń naukowych. 

Numery publikowane są w marcu, czerwcu, wrześniu i grudniu. Artykuły przyjmowane są w trybie ciągłym, informacje o numerach tematycznych znajdują się w zakładce zapowiedzi.

Redakcja nie pobiera opłat za publikację. Czasopismo jest finansowane ze składek i grantów PTR. PTR jest członkiem Open Access Scholarly Publishers Association (OASPA).

W swojej pracy redakcja kieruje się zaleceniami The Committee on Publication Ethics (COPE). Szczegółowe procedury dostępne są tutaj.

Res Rhetorica figuruje w następujących bazach danych:Emerging Sources Citation Index (ESCI) - wchodzącej w skład Web of Science Core Collection; ERIH Plus (European Reference Index for the Humanities Plus), CEEOL (Central and Eastern European Online Library), CEJSH (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities), ICI Journals Master List (Index Copernicus Journals Master List), BazHum (baza polskich czasopism naukowych z dziedziny humanistyki); Polska Bibliografia Naukowa. Archiwizowane jest także w Repozytorium Cyfrowym Biblioteki Narodowej.

Punktacja: czasopismo powstało w 2014 roku i spełnia wytyczne MNiSW, ponieważ jednak ani w roku 2016, ani w 2017 nie przeprowadzono ankiety ewaluacyjnej polskich czasopism naukowych, "Res Rhetorica" nie miała możliwości poddania się ocenie ministerialnej i uzyskania punktów.


Vol 5, No 3 (2018): Retoryka ruchów społecznych/ Rhetoric of social movements

redaktor: Agnieszka Kampka

Spis treści

Temat numeru

Anna Kiełbiewska
PDF
Lacy Hope
Aleksandra Ochowicz

Varia

Anna Łach

Sprawozdania

Sprawozdanie/Report: 2nd Biennial International Rhetoric Workshop: Rhetorical Cultures: Mapping Global Publics and the Crossroads of Democracy, 3rd – 6th July 2018, Ghent University
Kacper Andrychowski

Recenzje

Recenzja/Review: M. Kelly Carr, The Rhetorical Invention of Diversity: Supreme Court Opinions, Public Argument, and Affirmative Action, East Lansing: Michigan State University Press, 2018
Anna Bendrat
PDF